Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.625

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 17 października 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia: a) opłat za przewóz kolejami normalnotorowemi bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek i b) odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Wszystkie dotychczasowe opłaty, zawarte w rozdziałach IV (Przewóz bagażu), V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych) i VI (Przewóz czasopism, broszur i książek) części II "taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. Ust. № 40, poz. 242 i 244) wraz z późniejszemi uzupełnieniami i zmianami (Dz. Ust. № 43, poz. 269; № 47, poz. 293; № 109, poz. 721 i 725 z r. 1920, oraz № 41, poz. 257; № 52, poz. 332 i № 80, poz. 554 i 555 z r. 1921) podwyższa się o 50%.
§  2. Odszkodowanie za zaginięcie, uszkodzenie, lub brak wagi bagażu, przewidziane w art. 35 przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, stanowiących część I taryfy, wymienionej w § 1, podwyższa się o 50%, mianowicie z 400 mk. na 600 mk. za 1 kg.

Najwyższa waga ogólna bagażu, za którą płaci się odszkodowanie, pozostaje bez zmiany i wynosi 50 kg.

§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 listopada 1921 r.