Podwyższanie niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.29.199

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1988 r.
w sprawie podwyższania niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. *

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144) zarządza się, co następuje:
Podwyższa się kwoty jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 9-13 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144), zwanej dalej "ustawą", do wysokości określonej w rozporządzeniu.
1.
Kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ustala się w wysokości 445,20 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie mniej jednak niż 1.664,40 zł.
2.
Odszkodowanie ulega ponadto zwiększeniu o kwotę 8.237,50 zł, jeżeli pracownik został zaliczony do I grupy inwalidów wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia powstałego w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencista został zaliczony do I grupy inwalidów.
Jeżeli w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nastąpiło zwiększenie uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, kwotę zwiększenia odszkodowania ustala się w wysokości 445,20 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego było ustalone odszkodowanie.
1.
Kwotę jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny pracownika lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ustala się w wysokości:
1)
41.163,00 zł - gdy do odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego; odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę 8.237,50 zł na drugiego i każdego następnego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci,
2)
21.327,30 zł - gdy do odszkodowania są uprawnieni tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego; odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę 8.237,50 zł na drugiego i każdego następnego uprawnionego,
3)
8.237,50 zł - gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego są uprawnieni inni członkowie rodziny; każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.
2.
Kwotę odszkodowania, ustaloną w myśl ust. 1 pkt 1 lub 2, dzieli się w równych częściach między uprawnionych.
1. 1
Kwoty jednorazowych odszkodowań ulegają podwyższeniu w ostatnim miesiącu każdego kwartału o procent, o jaki wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce uspołecznionej w poprzednim kwartale. Kwoty jednorazowych odszkodowań, wynikające z podwyżki, zaokrągla się w górę do pełnych 10 gr.
2.
Minister Pracy i Opieki Socjalnej ogłasza w Monitorze Polskim wysokość kwot jednorazowych odszkodowań, o których mowa w ust. 1.
3.
Podwyższone kwoty jednorazowych odszkodowań mają zastosowanie do wniosków o jednorazowe odszkodowanie, jeżeli uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo zwiększenie uszczerbku bądź związek śmierci pracownika (rencisty) z wypadkiem oraz chorobą zawodową został stwierdzony począwszy od dnia ogłoszenia podwyższonych kwot jednorazowych odszkodowań w Monitorze Polskim.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również przy ustalaniu wysokości jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w drodze do pracy i z pracy.
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w kwotach ustalonych w § 2-4, jeżeli uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy oraz chorobą zawodową bądź zwiększenie takiego uszczerbku na zdrowiu, a także związek śmierci pracownika (rencisty) z wypadkiem albo chorobą zawodową został stwierdzony począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1986 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr. 38, poz. 186).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r., z tym że przepis § 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1988 r.
*  Występujące w niniejszym rozporządzeniu kwoty zostały podane po ich podwyższeniu zgodnie z kolejnymi obwieszczeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

- z dnia 11 kwietnia 1989 r. (M.P.89.11.93) - z dniem 20 kwietnia 1989 r.

- z dnia 6 grudnia 1989 r. (M.P.89.41.335) - z dniem 15 grudnia 1989 r.

- z dnia 5 marca 1990 r. (M.P.90.9.68) - z dniem 16 marca 1990 r.

- z dnia 5 czerwca 1990 r. (M.P.90.24.187) - z dniem 18 czerwca 1990 r.

- z dnia 11 września 1990 r. (M.P.90.34.280) - z dniem 20 września 1990 r.

- z dnia 7 grudnia 1990 r. (M.P.90.47.362) - z dniem 17 grudnia 1990 r.

- z dnia 5 marca 1991 r. (M.P.91.9.69) - z dniem 18 marca 1991 r.

- z dnia 4 czerwca 1991 r. (M.P.91.19.138) - z dniem 17 czerwca 1991 r.

- z dnia 11 września 1991 r. (M.P.91.30.224) - z dniem 25 września 1991 r.

- z dnia 5 grudnia 1991 r. (M.P.91.44.311) - z dniem 16 grudnia 1991 r.

- z dnia 7 marca 1992 r. (M.P.92.8.60) - z dniem 13 marca 1992 r.

- z dnia 4 czerwca 1992 r. (M.P.92.16.122) - z dniem 11 czerwca 1992 r.

- z dnia 3 września 1992 r. (M.P.92.30.210) - z dniem 21 września 1992 r.

- z dnia 4 grudnia 1992 r. (M.P.92.38.281) - z dniem 14 grudnia 1992 r.

- z dnia 3 marca 1993 r. (M.P.93.12.81) - z dniem 19 marca 1993 r.

- z dnia 3 czerwca 1993 r. (M.P.93.29.316) - z dniem 14 czerwca 1993 r.

- z dnia 2 września 1993 r. (M.P.93.47.452) - z dniem 20 września 1993 r.

- z dnia 1 grudnia 1993 r. (M.P.93.64.573) - z dniem 9 grudnia 1993 r.

- z dnia 2 marca 1994 r. (M.P.94.17.132) - z dniem 15 marca 1994 r.

- z dnia 3 czerwca 1994 r. (M.P.94.33.275) - z dniem 18 czerwca 1994 r.

- z dnia 6 września 1994 r. (M.P.94.50.427) - z dniem 16 września 1994 r.

- z dnia 5 grudnia 1994 r. (M.P.94.65.586) - z dniem 15 grudnia 1994 r.

- z dnia 6 marca 1995 r. (M.P.95.13.166) - z dniem 15 marca 1995 r.

- z dnia 6 czerwca 1995 r. (M.P.95.29.344) - z dniem 19 czerwca 1995 r.

- z dnia 7 września 1995 r. (M.P.95.46.533) - z dniem 20 września 1995 r.

- z dnia 5 grudnia 1995 r. (M.P.95.64.705) - z dniem 14 grudnia 1995 r.

- z dnia 4 marca 1996 r. (M.P.96.16.218) - z dniem 12 marca 1996 r.

- z dnia 5 września 1996 r. (M.P.96.57.524) - z dniem 24 września 1996 r.

- z dnia 11 grudnia 1996 r. (M.P.96.83.730) - z dniem 21 grudnia 1996 r.

- z dnia 7 marca 1997 r. (M.P.97.16.158) - z dniem 17 marca 1997 r.

- z dnia 4 czerwca 1997 r. (M.P.97.34.332) - z dniem 10 czerwca 1997 r.

- z dnia 8 września 1997 r. (M.P.97.59.573) - z dniem 18 września 1997 r.

- z dnia 8 grudnia 1997 r. (M.P.97.85.856) - z dniem 18 grudnia 1997 r.

- z dnia 11 marca 1998 r. (M.P.98.8.169) - z dniem 20 marca 1998 r.

- z dnia 4 czerwca 1998 r. (M.P.98.18.282) - z dniem 18 czerwca 1998 r.

- z dnia 4 września 1998 r. (M.P.98.30.431) - z dniem 18 września 1998 r.

- z dnia 7 grudnia 1998 r. (M.P.98.44.619) - z dniem 15 grudnia 1998 r.

- z dnia 4 marca 1999 r. (M.P.99.8.117) - z dniem 11 marca 1999 r.

- z dnia 3 września 1999 r. (M.P.99.29.452) - z dniem 10 września 1999 r.

- z dnia 3 grudnia 1999 r. (M.P.99.38.587) - z dniem 9 grudnia 1999 r.

- z dnia 3 marca 2000 r. (M.P.00.8.174) - z dniem 10 marca 2000 r.

- z dnia 12 czerwca 2000 r. (M.P.00.17.391) - z dniem 20 czerwca 2000 r.

- z dnia 6 września 2000 r. (M.P.00.27.552) - z dniem 14 września 2000 r.

- z dnia 8 grudnia 2000 r. (M.P.00.42.822) - z dniem 22 grudnia 2000 r.

- z dnia 12 marca 2001 r. (M.P.01.10.162) - z dniem 30 marca 2001 r.

- z dnia 5 grudnia 2001 r. (M.P.01.45.741) - z dniem 14 grudnia 2001 r.

- z dnia 12 marca 2002 r. (M.P.02.11.201) - z dniem 22 marca 2002 r.

- z dnia 27 czerwca 2002 r. (M.P.02.26.439) - z dniem 29 czerwca 2002 r.

- z dnia 6 grudnia 2002 r. (M.P.02.60.844) - z dniem 20 grudnia 2002 r.

1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1989 r. (Dz.U.89.61.366) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 1989 r.