Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.991

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:
1)
audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) 2
 chemicznej i ochrony środowiska (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20)
opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21) 3
 poligraficzno-księgarskiej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22)
pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23)
przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24)
rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25)
rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26)
spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27)
spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28)
teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29)
transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
30)
transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31)
transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32)
transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.
2. 
Określa się dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1)
roku szkolnego 2019/2020 w:
a)
klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b)
semestrze I szkoły policealnej,
c)
klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d)
klasie I pięcioletniego technikum,
2)
roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

- a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744).
Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego, w podstawach programowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-32, w przypadku:
1)
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej kształcącej w formie stacjonarnej lub zaocznej, tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;
2)
klas dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, prowadzonych w pięcioletnim technikum:
a)
klasy I czteroletniego technikum w roku szkolnym 2019/2020,
b)
klasy II czteroletniego technikum w roku szkolnym 2020/2021,
c)
klasy III czteroletniego technikum w roku szkolnym 2021/2022,
d)
klasy IV czteroletniego technikum w roku szkolnym 2022/2023

- należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761), zachowując tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ (AUD)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)

ZAŁĄCZNIK Nr  3  6  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY CERAMICZNO-SZKLARSKIEJ (CES)

ZAŁĄCZNIK Nr  4  7  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY CHEMICZNEJ (CHM)

ZAŁĄCZNIK Nr  5  8  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ (DRM)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ (EKA)

ZAŁĄCZNIK Nr  7  9  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ (ELE)

ZAŁĄCZNIK Nr  8  10  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ (ELM)

ZAŁĄCZNIK Nr  9  11  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)

ZAŁĄCZNIK Nr  10  12  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ (GIW)

ZAŁĄCZNIK Nr  11  13  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HANDLOWEJ (HAN)

ZAŁĄCZNIK Nr  12  14  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNEJ (HGT)

ZAŁĄCZNIK Nr  13  15  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY LEŚNEJ (LES)

ZAŁĄCZNIK Nr  14  16  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)

ZAŁĄCZNIK Nr  15  17  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)

ZAŁĄCZNIK Nr  16  18  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY METALURGICZNEJ (MTL)

ZAŁĄCZNIK Nr  17  19  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (MOT)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)

ZAŁĄCZNIK Nr  19  20  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OGRODNICZEJ (OGR)

ZAŁĄCZNIK Nr  20  21  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

ZAŁĄCZNIK Nr  21  22  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY POLIGRAFICZNEJ (PGF)

ZAŁĄCZNIK Nr  22

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

ZAŁĄCZNIK Nr  23  23  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)

ZAŁĄCZNIK Nr  24  24  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ROLNO-HODOWLANEJ (ROL)

ZAŁĄCZNIK Nr  25  25  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY RYBACKIEJ (RYB)

ZAŁĄCZNIK Nr  26  26  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ (SPL)

ZAŁĄCZNIK Nr  27  27  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY SPOŻYWCZEJ (SPC)

ZAŁĄCZNIK Nr  28  28  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ (INF)

ZAŁĄCZNIK Nr  29  29  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)

ZAŁĄCZNIK Nr  30  30  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)

ZAŁĄCZNIK Nr  31

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)

ZAŁĄCZNIK Nr  32  31  

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU WODNEGO (TWO)

ZAŁĄCZNIK Nr  33  32  

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1562) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

6 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

7 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

8 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

9 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
10 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

11 Załącznik nr 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

12 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
13 Załącznik nr 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

14 Załącznik nr 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

15 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
16 Załącznik nr 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1562) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

17 Załącznik nr 15 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
18 Załącznik nr 16 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
19 Załącznik nr 17 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
20 Załącznik nr 19:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

21 Załącznik nr 20:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

22 Załącznik nr 21:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

23 Załącznik nr 23:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

24 Załącznik nr 24 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
25 Załącznik nr 25:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

26 Załącznik nr 26 zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
27 Załącznik nr 27 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
28 Załącznik nr 28:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

29 Załącznik nr 29 zmieniony przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
30 Załącznik nr 30:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

31 Załącznik nr 32:

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

32 Załącznik nr 33:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.