Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.991

| Akt oczekujący
Wersja od: 28 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:
1) audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14) mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16) metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17) motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18) ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19) ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20) opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21) poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22) pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23) przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24) rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25) rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26) spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27) spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28) teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29) transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
30) transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31) transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32) transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.
2.  Określa się dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1) roku szkolnego 2019/2020 w:
a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b) semestrze I szkoły policealnej,
c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d) klasie I pięcioletniego technikum,
2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

- a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

§  3.  Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744).
§  4.  Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego, w podstawach programowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-32, w przypadku:
1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej kształcącej w formie stacjonarnej lub zaocznej, tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;
2) klas dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, prowadzonych w pięcioletnim technikum:
a) klasy I czteroletniego technikum w roku szkolnym 2019/2020,
b) klasy II czteroletniego technikum w roku szkolnym 2020/2021,
c) klasy III czteroletniego technikum w roku szkolnym 2021/2022,
d) klasy IV czteroletniego technikum w roku szkolnym 2022/2023

- należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761), zachowując tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.

§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ (AUD)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY CERAMICZNO-SZKLARSKIEJ (CES)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY CHEMICZNEJ (CHM)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ (DRM)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ (EKA)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ (ELE)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ (ELM)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ (GIW)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HANDLOWEJ (HAN)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNEJ (HGT)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY LEŚNEJ (LES)

ZAŁĄCZNIK Nr  14

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)

ZAŁĄCZNIK Nr  16

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY METALURGICZNEJ (MTL)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (MOT)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)

ZAŁĄCZNIK Nr  19

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OGRODNICZEJ (OGR)

ZAŁĄCZNIK Nr  20

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

ZAŁĄCZNIK Nr  21

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY POLIGRAFICZNEJ (PGF)

ZAŁĄCZNIK Nr  22

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

ZAŁĄCZNIK Nr  23

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)

ZAŁĄCZNIK Nr  24

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ROLNO-HODOWLANEJ (ROL)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY RYBACKIEJ (RYB)

ZAŁĄCZNIK Nr  26

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ (SPL)

ZAŁĄCZNIK Nr  27

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY SPOŻYWCZEJ (SPC)

ZAŁĄCZNIK Nr  28

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ (INF)

ZAŁĄCZNIK Nr  29

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)

ZAŁĄCZNIK Nr  30

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)

ZAŁĄCZNIK Nr  31

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)

ZAŁĄCZNIK Nr  32

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU WODNEGO (TWO)

ZAŁĄCZNIK Nr  33

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).