Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. - Dz.U.2016.2248 - OpenLEX

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2248

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094), w publicznych szkołach artystycznych:
1)
aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502);
2)
aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601);
3)
muzyk (symbol cyfrowy 343602);
4)
plastyk (symbol cyfrowy 343204);
5)
tancerz (symbol cyfrowy 343701).
2.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 2-6 do rozporządzenia.
Podstawy programowe określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2016/2017 we wszystkich klasach (semestrach) publicznych szkół artystycznych.
W publicznych szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla tych szkół, określoną odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 4, do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez te szkoły, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985).
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1039).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH NA KONIEC NAUKI W SZKOLE II STOPNIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR CYRKOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR SCEN MUZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TANCERZ

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).