Jakość świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Rozdział 4 - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Jakość świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.

Rozdział  4

Jakość świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

1. 
Świadczeniodawcy są obowiązani do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2. 
Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
dostępność świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
ciągłość świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
zarządzanie i organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
uzyskanie efektu zdrowotnego.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz obszary monitorowania, o których mowa w ust. 2.

Świadczeniodawca może brać udział w programach poprawy jakości z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, określonych przez instytut, o którym mowa w art. 15 ust. 2, których celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców oraz uzyskanie efektu zdrowotnego.