[Współpraca pomiędzy lekarzem POZ a pielęgniarką POZ i położną POZ] - Art. 5. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Współpraca pomiędzy lekarzem POZ a pielęgniarką POZ i położną POZ] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  5.  [Współpraca pomiędzy lekarzem POZ a pielęgniarką POZ i położną POZ]
1. 
Koordynację, o której mowa w art. 4, zapewnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "lekarzem POZ", we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej "pielęgniarką POZ", i położną podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej "położną POZ".
2. 
Lekarz POZ w ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innego świadczeniodawcę, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, zwanego dalej "świadczeniodawcą", w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
3. 
Pielęgniarka POZ i położna POZ, o których mowa w ust. 1, w ramach współpracy z lekarzem POZ, rozpoznają warunki i potrzeby zdrowotne u świadczeniobiorcy oraz problemy pielęgnacyjne, planują i sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.