[Ważność oświadczeń woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ] - Art.... - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Ważność oświadczeń woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  34.  [Ważność oświadczeń woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ]
1. 
Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.
2. 
Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, złożone do świadczeniodawców, nietworzących zespołu POZ, o którym mowa w art. 11 ust. 1, oraz art. 33 ust. 1, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r.