[Wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ nietworzących zespołu POZ - przepis przejściowy] - Art. 33. - Podstawowa... - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ nietworzących zespołu POZ - przepis przejściowy] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  33.  [Wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ nietworzących zespołu POZ - przepis przejściowy]
1. 
Do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca, dokonując wyboru, może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ nietworzących zespołu POZ, o którym mowa w art. 11 ust. 1.
2. 
Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r.