[Cele podstawowej opieki zdrowotnej] - Art. 3. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Cele podstawowej opieki zdrowotnej] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  3.  [Cele podstawowej opieki zdrowotnej]

Podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:

1)
zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
2)
koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;
3)
ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
4)
rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
5)
zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
6)
zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.