[Obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń] - Art. 23. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  23.  [Obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń]
1. 
Świadczeniodawcy są obowiązani do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2. 
Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
dostępność świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
ciągłość świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
zarządzanie i organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
uzyskanie efektu zdrowotnego.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz obszary monitorowania, o których mowa w ust. 2.