[Współpraca zespołu POZ i jego członków z innymi podmiotami] - Art. 18. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Współpraca zespołu POZ i jego członków z innymi podmiotami] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  18.  [Współpraca zespołu POZ i jego członków z innymi podmiotami]
1. 
W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, zespół POZ i poszczególni jego członkowie współpracują z:
1)
osobami udzielającymi świadczeniobiorcy świadczeń specjalistycznych, w rozumieniu ustawy o świadczeniach;
2)
przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia oraz organami administracji publicznej;
3)
dyrektorami szkół oraz innych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762).
2. 
Współpraca, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - polega na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy;
2)
pkt 2 i 3 - polega na podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, w tym promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych.
3. 
Członkowie zespołu POZ po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zapoznają się z nią i dołączają do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Informacja ustna wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej.