[Obowiązki świadczeniodawcy w ramach koordynacji opieki zdrowotnej] - Art. 14. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Obowiązki świadczeniodawcy w ramach koordynacji opieki zdrowotnej] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  14.  [Obowiązki świadczeniodawcy w ramach koordynacji opieki zdrowotnej]
1. 
W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, świadczeniodawca zapewnia:
1)
profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką;
2)
badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
2. 
Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.