[Obowiązki świadczeniodawcy wobec lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ oraz wobec świadczeniobiorców] - Art. 13. -... - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Obowiązki świadczeniodawcy wobec lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ oraz wobec świadczeniobiorców] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  13.  [Obowiązki świadczeniodawcy wobec lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ oraz wobec świadczeniobiorców]
1. 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do zapewnienia możliwości realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego, odpowiednio dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, zgodnie z zakresem zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. 
Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, zapewnia świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, dostęp do:
1)
opieki ambulatoryjnej w miejscu udzielania świadczeń;
2)
opieki w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, którego stan zdrowia uniemożliwia opiekę ambulatoryjną.
3. 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 17a ustawy o świadczeniach, oraz o okolicznościach, w których deklaracja wyboru traci ważność, w szczególności przez umieszczenie, w sposób widoczny i ogólnodostępny, informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorcy.