Podstawa wymiaru rent i wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.27.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 24 czerwca 1965 r.
w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) zarządza się, co następuje:
Podstawę wymiaru rent określonych w ustawie z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) stanowią miesięcznie następujące kwoty:
Miejscowość wykonywania rzemiosłaDla rzemieślników wykonujących rzemiosło zaliczone do kategorii rzemiosłDla osób współpracujących z rzemieślnikami wykonującymi
StrefaWielkość miejscowościpierwszejdrugiejwszystkie rodzaje rzemiosł
IGromada oraz osiedle i miasto do 5 tys. mieszkańców1.500 zł1.200 zł1.000 zł
IIOsiedle i miasto powyżej 5 tys. do 20 tys. mieszkańców1.900 zł1.400 zł1.100 zł
IIIMiasto powyżej 20 tys. do 50 tys. mieszkańców2.300 zł1.700 zł1.200 zł
IVMiasto powyżej 50 tys. do 200 tys. mieszkańców2.700 zł2.000 zł1.300 zł
VMiasto powyżej 200 tys. mieszkańców3.100 zł2.300 zł1.300 zł
Wykaz rzemiosł zaliczonych do pierwszej i drugiej kategorii zawiera załącznik do rozporządzenia.
1.
Na wniosek izby rzemieślniczej, uwzględniający rodzaj i charakter wykonywanego rzemiosła, miejsce położenia zakładu rzemieślniczego lub inne szczególne okoliczności, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć dla rzemieślnika kwotę podstawy wymiaru renty określoną w § 1.
2. 1
Obniżona kwota (ust. 1) nie może wynosić mniej niż:
1)
850 zł - dla rzemieślników świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa, wykonujących w I strefie rzemiosło zaliczone do II kategorii rzemiosł (§ 1),
2)
60% odpowiedniej kwoty określonej w § 1, jednak nie mniej niż 1.000 zł - dla rzemieślników pozostałych.
3. 2
Liczba rzemieślników, którym obniżono kwoty podstawy wymiaru renty, nie może wynosić więcej niż 8% liczby rzemieślników ubezpieczonych.
4.
Obniżenie kwoty podstawy wymiaru renty stosuje się od miesiąca następującego po wydaniu decyzji o obniżeniu i na okres nie dłuższy niż 2 lata.
5.
Od decyzji w sprawach o obniżenie kwoty podstawy wymiaru renty nie przysługuje odwołanie.
1.
Dla obliczenia renty starczej i renty inwalidzkiej przyjmuje się odpowiednią kwotę określoną w § 1, jeżeli nie uległa ona zmianie w okresie ostatnich pięciu lat ubezpieczenia.
2.
Jeżeli kwota podstawy wymiaru renty ulegała w okresie ostatnich pięciu lat ubezpieczenia zmianom, za podstawę wymiaru renty przyjmuje się przeciętną kwotę miesięczną obliczoną z tego okresu.
3.
Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 5 lat i w tym okresie nastąpiła zmiana kwoty podstawy wymiaru renty, dla obliczenia renty przyjmuje się przeciętną kwotę miesięczną z faktycznego okresu ubezpieczenia.
Dla obliczenia renty rodzinnej przyjmuje się:
1)
w razie śmierci rzemieślnika lub osoby współpracującej z rzemieślnikiem - kwotę określoną w § 4,
2)
w razie śmierci rencisty - kwotę, która stanowiła podstawę wymiaru renty starczej lub inwalidzkiej.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku pogrzebowego za podstawę wymiaru renty przyjmuje się:
1)
odpowiednią kwotę podstawy wymiaru renty z ostatniego miesiąca ubezpieczenia (§ 1 i § 3) w razie śmierci rzemieślnika, osoby współpracującej z rzemieślnikiem lub członka ich rodziny,
2)
kwotę, od której obliczono rentę, w razie śmierci rencisty lub członka jego rodziny.
1.
Składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników, liczone od kwot podstawy wymiaru renty (§ 1 i § 3), wynoszą:
1)
za rzemieślników świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa i za osoby współpracujące z tymi rzemieślnikami - 11%,
2)
za rzemieślników nie odpowiadających warunkom określonym w pkt 1 i za osoby współpracujące z tymi rzemieślnikami - 13%.
2.
Za rzemieślników świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 uważa się rzemieślników odpowiadających warunkom określonym w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie zasad uznawania rzemieślników za świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa oraz określenia działalności rzemieślników zrównanej z działalnością usługową w zakresie uprawnień rentowych (Dz. U. Nr 26, poz. 178).
3.
Końcówki kwot składek w groszach zaokrągla się do pełnego złotego: w dół, gdy końcówka jest mniejsza niż 50 groszy, i w górę, gdy wynosi co najmniej 50 groszy.
4. 3
Rzemieślnikowi wykonującemu rzemiosło w I strefie (§ 1), któremu zgodnie z § 3 obniżono kwotę podstawy wymiaru renty, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć na wniosek izby rzemieślniczej również wysokość składki z 11% na 9%.
5. 4
Liczba rzemieślników, którym obniżono składki (ust. 4), nie może wynosić więcej niż 50% rzemieślników świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa w I strefie, którym obniżono kwotę podstawy wymiaru renty. Do obniżenia składki stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 4 i 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1965 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RZEMIOSŁ ZALICZONYCH DO PIERWSZEJ I DO DRUGIEJ KATEGORII RZEMIOSŁ

A.

Pierwsza kategoria rzemiosł.

Rzemiosła metalowe:

blacharstwo,

brązownictwo,

elektromechanika,

galwanizatorstwo,

grawerstwo,

kotlarstwo,

kowalstwo zdobnicze,

mechanika maszyn,

mechanika maszyn biurowych,

mechanika precyzyjna,

mechanika pojazdowa,

odlewnictwo,

optyka,

ślusarstwo,

tele- i radiomechanika,

wyrób i naprawa wag.

Rzemiosła mineralne:

betoniarstwo,

ceramika szlachetna,

kamieniarstwo,

szklarstwo,

wyrób szkieł laboratoryjnych i ozdobnych.

Rzemiosła drzewne:

modelarstwo,

stolarstwo,

szkutnictwo,

tapicerstwo.

Rzemiosła skórzane:

garbarstwo skór bez włosa,

kaletnictwo,

kuśnierstwo,

szewstwo wykonywane na podstawie zezwolenia,

wyprawa skór futerkowych.

Rzemiosła odzieżowe i włókiennicze:

dziewiarstwo,

krawiectwo damskie i męskie wykonywane na podstawie zezwolenia,

tkactwo artystyczne.

Rzemiosła spożywcze:

cukiernictwo,

kuchmistrzostwo,

piekarstwo,

wędliniarstwo.

Pozostałe rzemiosła przemysłowe:

organmistrzostwo,

ortopedyka,

parasolnictwo,

szewstwo ortopedyczne,

wyrób drobnych przedmiotów użytku osobistego i domowego oraz zabawek,

wyrób szyldów.

Rzemiosła budowlane:

instalatorstwo sanitarne i ogrzewania,

instalatorstwo elektryczne,

kominiarstwo,

lakiernictwo,

malarstwo,

murarstwo,

sztukatorstwo,

witrażownictwo.

Rzemiosła różne:

chemiczne czyszczenie i farbowanie:

fryzjerstwo, z wyjątkiem działalności wykonywanej w zakresie fryzjerstwa wyłącznie męskiego.

B.

Druga kategoria rzemiosł.

Rzemiosła metalowe:

kowalstwo,

rusznikarstwo,

zegarmistrzostwo,

złotnictwo.

Rzemiosła mineralne:

garncarstwo.

Rzemiosła drzewne:

bednarstwo,

kołodziejstwo,

koszykarstwo,

pozłotnictwo,

rzeźbiarstwo w drewnie,

tokarstwo w drewnie.

Rzemiosła skórzane:

cholewkarstwo,

rękawicznictwo,

rymarstwo,

szewstwo wykonywane na podstawie karty rzemieślniczej.

Rzemiosła odzieżowe i włókiennicze:

bieliźniarstwo,

czapnictwo,

gorseciarstwo,

hafciarstwo,

krawiectwo damskie i męskie wykonywane na podstawie karty rzemieślniczej,

modniarstwo,

powroźnictwo.

Pozostałe rzemiosła przemysłowe:

lutnictwo,

wyrób i naprawa instrumentów dętych, klawiszowych i perkusyjnych,

introligatorstwo,

sitarstwo,

szczotkarstwo,

wulkanizatorstwo.

Rzemiosła budowlane:

brukarstwo,

ciesielstwo,

dekarstwo,

studniarstwo,

zduństwo.

Rzemiosła różne:

fotografowanie,

fryzjerstwo wyłącznie męskie.

1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1967 r. (Dz.U.67.6.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1967 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1967 r. (Dz.U.67.6.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1967 r.
3 § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1967 r. (Dz.U.67.6.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1967 r.
4 § 7 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1967 r. (Dz.U.67.6.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1967 r.