Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.860

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r. do: 31 sierpnia 2019 r.
§  3.  Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów, w podstawie programowej, o której mowa w § 1 ust. 1, w przypadku:
1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2) czteroletniego technikum oraz klas tego technikum, o których mowa w § 2 pkt 3 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.