Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.860

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r. do: 31 sierpnia 2019 r.
§  1. 
1.  Określa się podstawę programową kształcenia w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2.  Podstawa programowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.