Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.75.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
o podoficerach zawodowych.

Art.  1.

W celu należytego wyszkolenia oddziałów wojskowych tudzież podniesienia bojowej i technicznej sprawności wojska ustanawia się w wojsku polskiem instytucje, podoficerów zawodowych.

Art.  2.

Podoficerem zawodowym mianować można każdego, kto po odbyciu obowiązkowej służby w wojsku stałem zobowiąże się pisemnie do czynnej służby w wojsku stałem na stanowisku podoficera zawodowego na okres czasu przepisany w niniejszem rozporządzeniu (art. 4) i odpowiada następującym wymaganiom:

a) jest obywatelem polskim,
b) ukończył z pomyślnym wynikiem conajmniej 2 klasy państwowej lub przez Państwo uznanej szkoły średniej,
c) ukończył z pomyślnym wynikiem szkołę podoficerską lub inną równorzędną specjalną szkołę wojskową,
d) włada poprawnie językiem polskim w słowie i piśmie,
e) ukończył przynajmniej 20 lat życia,
f) jest nieposzlakowany,
g) w wypadku małoletności złoży urzędowe potwierdzenie zezwolenia ojca, względnie opiekuna na pozostanie w wojsku na stanowisku podoficera zawodowego.
Art.  3.

Podoficerów zawodowych mianuje Minister Spraw Wojskowych.

Minister Spraw Wojskowych może prawo mianowania podoficerów zawodowych przekazać dowódcom wojskowych okręgów generalnych.

Art.  4.

Czas służby podoficera zawodowego ustanawia się na lat 12. Do okresu tego wlicza się czas poprzednio przez podoficera odbytej czynnej służby w wojsku stałem.

Minister Spraw Wojskowych z ważnych przyczyn może zwolnić podoficera zawodowego na jego prośbę, ze służby przed upływem powyżej wskazanego okresu czasu.

Art.  5.

W czasie wojny podoficerowie zawodowi pozostają w szeregach przymusowo, niezależnie od zmobilizowania ich rocznika i zachowują wszelkie uprawnienia osobiste.

Art.  6.

Za niesumienne pełnienie obowiązków służbowych, nieodpowiednie zachowanie się uchybiające godności żołnierza, jako też za inne wykroczenia, podoficerowie zawodowi podlegają usunięciu ze służby tylko na podstawie orzeczenia karno-sądowego lub dyscyplinarnego.

Art.  7.

Ustanawia się 4 stopnie podoficerów zawodowych:

1) kaprala,
2) plutonowego,
3) sierżanta,
4) sierżanta-sztabowego.
Art.  8.

Uposażenie podoficerów zawodowych podczas ich służby czynnej tudzież zaopatrzenie ich po opuszczeniu tej służby reguluje osobna ustawa.

Art.  9.

Podoficerowie zawodowi po odbyciu dziesięcioletniej służby uzyskują prawo do urlopu z pełnem uposażeniem na czas 6 miesięcy celem odbycia kursu albo praktyki, potrzebnej do uzyskania posady w służbie państwowej lub prywatnej.

Postanowienia przejściowe.

Art.  10.

Podoficerowie, podoficerowie zawodowi i gażyści bez rangi, z b. armji rosyjskiej, austrowęgierskiej i niemieckiej oraz z b. polskich formacji wojskowych, którzy obecnie pełnią czynną służbę wojskową, mogą być zamianowani podoficerami zawodowymi, jeżeli pisemnie zobowiążą się do służby w wojsku stałem na okres czasu przepisany w niniejszem rozporządzeniu (art. 4) i odpowiadają warunkom określonym w art. 2 ust. a, d, f, g.

Pod temi samemi warunkami mogą być zamianowani podoficerami zawodowymi w Wojsku Polskiem podoficerowie, podoficerowie zawodowi i gażyści bez rangi z b. armji rosyjskiej, austro-węgierskiej i niemieckiej tudzież z b. polskich formacji wojskowych, którzy zgłoszą się do służby wojskowej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i o ile dostatecznie usprawiedliwią powody opóźnienia się ze zgłoszeniem się do Wojska Polskiego.

Art.  11.

Czas służby odbytej na stanowisku podoficera, podoficera zawodowego lub gażysty bez rangi w b. armji rosyjskiej, austro-węgierskiej lub niemieckiej zalicza się jako służbę w Wojsku Polskiem na stanowisku podoficera zawodowego, czas zaś takiej służby w b. polskich formacjach wojskowych zalicza się podwójnie.

Art.  12.

Podoficerowie zawodowi z b. armji austro-węgierskiej, którzy na tem stanowisku przesłużyli przynajmniej 12 lat, lecz z powodu stanu wojennego lub innych przeszkód od nich niezależnych od byłych władz austro-węgierskich certyfikatu nie otrzymali, mogą na zasadzie wniesionej i odpowiednio udokumentowanej prośby otrzymać od Ministra Spraw Wojskowych zaświadczenie wysługi lat, równoznaczne z certyfikatem.

Art.  13.

Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania do podoficerów zawodowych marynarki wojennej.

Art.  14.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczas w Wojsku Polskiem stosowane postanowienia, będące w sprzeczności z niniejszem rozporządzeniem.