Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1845 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818) zarządza się, co następuje:
§  1.  Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

PODKLASY DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD), W KTÓRYCH WYDAJE SIĘ ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW

DZIAŁ/

GRUPA

KLASA/

PODKLASA*)

NAZWA GRUPOWANIA/UWAGI
SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
01UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
01.1Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
ex.01.13.ZUprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych
01.15.ZUprawa tytoniu
01.16.ZUprawa roślin włóknistych
ex.01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych

01.2Uprawa roślin wieloletnich
01.21.ZUprawa winogron
01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.3ex.01.30.ZRozmnażanie roślin

z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią

01.4Chów i hodowla zwierząt
01.41.ZChów i hodowla bydła mlecznego
01.42.ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.45.ZChów i hodowla owiec i kóz
01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt
01.501.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.6Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
55ZAKWATEROWANIE
55.255.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.355.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.1Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
*) ex. oznacza niepełny zakres danej podklasy działalności według PKD, w którym wydaje się zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.1054).