Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 28 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie podjęcia wzajemnego pocztowego ruchu pączkowego między Polską a Austrją.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. P, P. № 44 poz. 310) zarządzam co następuje:
§  1. Wzajemny ruch pocztowy pączkowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrjacką podejmuje się z dniem 15 maja 1921 r.
§  2. Na razie dopuszczone zostają tylko paczki zwykłe bez podanej wartości; wobec tego nie wolno nadawać paczek: z podaną wartością" paczek za pobraniem, paczek bez pobrania cła i paczek pilnych. Waga pojedyńczej paczki nie może przekraczać 5 klg.
§  3. Obrót towarów i przedmiotów między obydwoma krajami, za pomocą paczek pocztowych, odbywa się na zasadach i warunkach, wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie wzajemnego pocztowego ruchu pączkowego między Polską a Czechosłowacją (Dziennik Ustaw № 35 1921 poz. 207).

Pozwolenia na wywóz i przywóz towarów zakazanych w Austrji wydaje "Centrala zezwoleń na przywóz, przewóz i wywóz towarów w Wiedniu" "Centralstelle für Ein-Aus und Durchfuhrbewilligungen in Wien".

§  4. Opłaty pocztowe muszą być uiszczane z góry przy nadaniu i wynoszą:
za5klg.paczkę,zwykłą100mk.
"5""ochronną150"
"5""pospieszną zwykłą140"
"5"""ochronną190"
§  5. Odszkodowanie za paczki, w razie ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia, wypłaca się w następującej nieprzekraczalnej wysokości:
1)zapaczkędowagi1klg10fr.
2)""od1do5"25"
3)"""5"10"40"

albo równoważnika tych kwot w monecie krajowej.