Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.600

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 1 października 1921 r.
w przedmiocie podjęcia ruchu paczkowego między Polską a Szwajcarią.

Na mocy artykułu 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączność: poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. P. P. № 44, poz. 310) postanawia się co następuje:
§  1. Podejmuje się ruch pączkowy między Polską a Szwajcarją na następujących warunkach:
§  2. Zawartość paczek pocztowych mogą stanowić tylko te towary i przedmioty, których przesyłka pocztą nie jest wzbroniona obowiązującemu w każdym z obydwu krajów specjalnemi przepisami, dotyczącemi przywozu i wywozu.

Paczki, których zawartość stanowią towary warunkowo wzbronione do wwozu lub wywozu, mogą być przyjmowane do przesyłki na podstawie otrzymanych pozwoleń, wydawanych w obydwu krajach przez organa kierujące obrotem towarowym z zagranicą,

Paczki niezaopatrzone w tego rodzaju pozwolenia będą przez urzędy pocztowo-celne zwracane z granicy do miejsc nadania.

Za fałszywe podanie zawartości paczki zarządy pocztowe nie przyjmują żadnej odpowiedzialności i w razie zwrotu paczki z granicy z powodu braku pozwolenia na wywóz lub wwóz względnie z powodu fałszywego podania zawartości paczki, opłacone przy nadaniu paczki należytości pocztowe nie będą zwracane.

§  3. Do paczek, nadawanych w Polsce, winny być przez nadawcę dołączone; list przesyłkowy zagraniczny, deklaracja celna i deklaracja statystyczna; do paczek, nadawanych w Szwajcarji, - list przesyłkowy i dwie deklaracje celne, z których jedna służy do celów statystycznych.
§  4. Na razie dopuszczona jest wymiana tylko paczek zwykłych, a więc nie mogą być nadawane: paczki z podaną wartością, paczki obciążone pobraniem, paczki pilne i pośpieszne, paczki bez pobierania od odbiorcy specjalnych opłat pocztowych i opłat celnych.
§  5. Zależnie od wagi ustala się dwie kategorje paczek: paczki do 1 klgr. i paczki ponad 1 klgr. do 5 klgr.
§  6. Opłaty pocztowe muszą być uiszczane przy nadaniu i zależnie od taryfy wewnętrznej i przyjętego stosunku franka złotego do marki polskiej 1 fr. =- 800 mk. wynoszą:
A)Od paczek wysyłanych z Polski do Szwajcarji:
a)zwykłych do1 klgr.wagi910mk.
b)ochronnych""1365"
c)zwykłych ponad1 klgr.do5 klgr.wagi.1180"
d)ochronnych""""1710"
B)Od paczek wysyłanych ze Szwajcarji do Polski:
a)zwykłych do1 klgr.wagi1fr.90cent.
b)ochronnych""2"35"
c)zwykłychponad1 klgr.do5 klgr.wagi2"15"
d)ochronnych"""""3"15"
§  7. Odszkodowanie wypłacane w monecie kraju nadania w razie ubytku wagi, uszkodzenia lub zaginięcia paczki nie może przekraczać:
a) od paczki do 1 klgr. wagi 10 fr. względnie 8000 mk.
b) od paczki ponad 1 klgr. do 5 klgr. wagi 25 fr. względnie 20000 mk.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia-Minister Poczt i Telegrafów: