Podejmowanie środków koniecznych dla usuwania wad jakości wyrobów oraz wstrzymywanie produkcji wyrobów niskiej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.11.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1967 r.
w sprawie podejmowania środków koniecznych dla usuwania wad jakości wyrobów oraz wstrzymywania produkcji wyrobów niskiej jakości.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie reguluje warunki i tryb postępowania w sprawach podejmowania przez ministrów, na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar, koniecznych środków dla usunięcia wad jakości wyrobów oraz wstrzymania produkcji wyrobów niskiej jakości.
2.
Wyrobami niskiej jakości w rozumieniu rozporządzenia są wyroby, których jakość jest gorsza od określonej w normach lub w innych przepisach szczególnych, w warunkach technicznych lub innych warunkach ustalonych dla określonych wyrobów albo które nie nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.
3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wyrobach, rozumie się przez to surowce, materiały, półwyroby i wyroby gotowe.
4.
Rozporządzenie nie dotyczy wyrobów wytwarzanych dla potrzeb obronności.
1.
W razie stwierdzenia przez organy administracji jakości i miar produkcji wyrobu niskiej jakości, powodującej znaczne szkody społeczne lub dla gospodarki narodowej, Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar, zwanego dalej "Urzędem", występuje do ministra, któremu podlega lub przez którego jest nadzorowane przedsiębiorstwo produkujące taki wyrób, z wnioskiem:
1)
o podjęcie koniecznych środków dla usunięcia wad powodujących niską jakość tego wyrobu lub
2)
o wstrzymanie jego dalszej produkcji.
2.
Wnioski wymienione w ust. 1 powinny wskazywać stwierdzone wady jakościowe wyrobu.
3.
Z wnioskami wymienionymi w ust. 1 Prezes Urzędu występuje:
1)
gdy chodzi o usunięcie wad powodujących niską jakość wyrobu - jeżeli jednostka bezpośrednio nadrzędna nad producentem, do której Urząd wystąpił uprzednio, nie spowodowała usunięcia wad jakościowych wyrobu w określonym terminie,
2)
gdy chodzi o wstrzymanie produkcji:
a)
jeżeli środki podjęte na skutek wniosku wymienionego w ust. 1 pkt 1 o usunięcie wad nie zapewniły właściwej jakości wyrobu,
b)
w razie stwierdzenia, że wyrób wskutek posiadanych wad nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
Minister zawiadamia Prezesa Urzędu o podjętych środkach dla usunięcia wad i zapewnienia właściwej jakości wyrobów albo o wstrzymaniu jego produkcji w terminach:
1)
trzydziestu dni od daty otrzymania wniosku, gdy chodzi o wnioski wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1,
2)
czternastu dni od daty otrzymania wniosku, gdy chodzi o wnioski wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2.
Prezes Urzędu zawiadamia:
1)
Ministra Handlu Wewnętrznego o wystąpieniu z wnioskiem o usunięcie wad lub o wstrzymanie produkcji wyrobu przeznaczonego na zaopatrzenie ludności,
2)
Ministra Handlu Zagranicznego o wystąpieniu z wnioskiem o wstrzymanie produkcji wyrobu przeznaczonego na eksport.
Minister zawiadamia Prezesa Urzędu o wznowieniu produkcji wyrobu, którego produkcja została wstrzymana na wniosek zgłoszony w myśl § 2 ust. 1 pkt 2.
Przepisy rozporządzenia dotyczące ministrów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych, prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), a w odniesieniu do jednostek spółdzielczych - do zarządów właściwych centralnych związków spółdzielczych.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), Prezesowi Centralnego Urzędu Jakości i Miar, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) i zarządom centralnych związków spółdzielczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.