Poddanie przedsiębiorstwa państwowego "Gwarectwo Węglowe Brzeszcze" przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.84.739

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1928 r.
w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Gwarectwo Węglowe Brzeszcze" przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji.

Na podstawie art. 31 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 195) zarządza się co następuje:
Przedsiębiorstwo państwowe "Gwarectwo Węglowe Brzeszcze" poddaje się przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 195) i nadaje mu się nazwę "Państwowa Kopalnia Węgla Brzeszcze".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.