Podawanie do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.22.286

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 marca 2000 r.
w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej i sposób podawania ich do wiadomości.
Kierownik urzędu ma obowiązek podania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w kierowanym przez siebie urzędzie, przez:
1) 1
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie izby celnej i w jednostce organizacyjnej Służby Celnej, do której prowadzony jest nabór,
2)
zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim albo, gdy ogłoszenie dotyczy wolnych stanowisk służbowych w urzędach celnych, w dzienniku o zasięgu lokalnym.
1.
Ogłoszenia, o których mowa w § 2, powinny zawierać:
1)
nazwę i adres urzędu,
2)
określenie stanowiska służbowego oraz wymagań związanych z tym stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
3)
zakres zadań wykonywanych na stanowisku służbowym,
4)
określenie wymaganych dokumentów,
5)
termin i miejsce składania dokumentów.
2.
Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie może być krótszy niż siedem dni od dnia ukazania się ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim albo lokalnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.43.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2002 r.