Art. 7a. - [Ewidencja nieruchomości na potrzeby wymiaru i poboru podatków] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.70 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2023 r.
Art.  7a.  [Ewidencja nieruchomości na potrzeby wymiaru i poboru podatków]
1. 
Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym.
2. 
Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej, a w szczególności:
1)
przed dniem wejścia w życie ustawy;
2)
aktów notarialnych;
3)
ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę;
4)
planu zagospodarowania przestrzennego;
5)
ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe;
6)
Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym, z uwzględnieniem zapewnienia współdziałania z ewidencją gruntów i budynków. W rozporządzeniu minister określi zakres informacji objętych ewidencją, w tym w szczególności dane osobowe podatnika oraz dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.