[Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] - Art. 19. - Podatki i opłaty lokalne. - Dz.U.2022.1452 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1452 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  19.  [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych]

Rada gminy, w drodze uchwały:

1)
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:
a)
stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 852,75 zł 30  dziennie,
b)
stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,50 zł 31  dziennie,
c)
stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,52 zł 32  dziennie,
d)
stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,83 zł 33  dziennie,
e)
(uchylona),
f)
stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 135,00 zł 34  rocznie od jednego psa,
g) 35
 stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
h) 36
 stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie;
2)
może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także może wprowadzić obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1, zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej;
3)
może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych;
4)
może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
5)
może wprowadzić obowiązek składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin, warunki i tryb składania tych deklaracji; w tym przypadku rada gminy określa wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej;
6)
(uchylony).
30 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret pierwsze obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
31 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret drugie obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
32 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret trzecie obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
33 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret czwarte obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
34 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret piąte obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
35 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret szóste obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
36 Kwota podana zgodnie z pkt 3 tiret siódme obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).