Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1170 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  15.  [Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej. Pojęcie targowiska]
1.  Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2.  Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
2a.  (utracił moc).
2b.  Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
3.  Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.