Art. 15. - [Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej. Pojęcie targowiska] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.70 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  15.  [Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej. Pojęcie targowiska]
1. 
Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2. 
Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
2a. 
(utracił moc).
2b. 
Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
3. 
Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.