Art. 11. - [Terminy płatności podatku od środków transportowych] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1170 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  11.  [Terminy płatności podatku od środków transportowych]
1. 
Podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
2. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1)
po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a)
w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b)
do dnia 15 września danego roku - II rata;
2)
od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
3. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.