§ 5. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  5.
Organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty, dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw) mogą przy przeliczaniu powierzchni upraw na ary przeliczeniowe podwyższać przeliczniki (§ 3 ust. 1 pkt 1-8 i § 4) dla powierzchni upraw, z której produkcja nie została zakontraktowana, nie więcej jednak niż dwukrotnie, dla poszczególnych podatników, którzy osiągają znaczne dochody, w szczególności wskutek przetrzymywania produktów lub ich sprzedaży poza miejscowym rynkiem zbytu.