Art. 12. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1983.42.188 - OpenLEX

Art. 12. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  12.

Podatnicy podatku wyrównawczego, z wyjątkiem podatników, od których podatek od wszystkich osiąganych przez nich dochodów pobiera zakład pracy, są obowiązani składać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach podatku wyrównawczego zeznanie na formularzu według ustalonego wzoru i wpłacać zaliczkę na podatek, w wysokości wynikającej z zeznania, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, a podatnicy, którzy osiągają również dochody z działalności produkcyjno-usługowej - w terminach przewidzianych do składania zeznań o dochodzie.