§ 6. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  6.
1.
Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni prowadzone są różne uprawy, dla których ustalone są różne normy szacunkowe dochodu, wówczas dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie zaprowadzenia lub zaprzestania uprawy w ciągu roku.