§ 4. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  4. 2
 
1.
Za prowadzone w większych rozmiarach w rozumieniu § 1 uważa się uprawy i produkcję młodego drobiu rzeźnego, jeżeli dochód obliczony przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z któregokolwiek rodzaju uprawy i produkcji, a przy zbiegu różnych rodzajów upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego dochód łączny, przekracza kwotę wolną od podatku wyrównawczego.
2.
Jeżeli osoba prowadząca uprawy i produkcję młodego drobiu rzeźnego osiąga również wynagrodzenia, przychody i dochody określone w art. 1 ust. 1 pkt 1-3 i 6 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227 i z 1976 r. Nr 40, poz. 233) lub dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo dochody z wykonywania rzemiosła, od których zamiast podatków obrotowego i dochodowego pobiera się opłatę skarbową, za prowadzone w większych rozmiarach uważa się uprawy i produkcję młodego drobiu rzeźnego, z których dochód obliczony przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu wynosi co najmniej 80.000 zł, a łącznie z tymi wynagrodzeniami, przychodami i dochodami przekracza kwotę wolną od podatku wyrównawczego.
3.
Dochody z udziału w spółce wynikające ze współwłasności, współposiadania i wspólnego prowadzenia produkcji, z wyjątkiem posiadania zależnego, opodatkowuje się odrębnie u każdej osoby według przypadającego jej udziału w tych dochodach. W razie braku dowodu określenia udziałów w dochodach spółki cały dochód opodatkowuje się na imię tej osoby, która miała istotny wpływ na prowadzenie produkcji. Za wspólników dla celów podatku wyrównawczego uznaje się tylko osoby fizyczne wnoszące majątek produkcyjny i wspólnie prowadzące sprawy spółki.
4.
Dochody uzyskane ze wspólnego prowadzenia upraw i produkcji przez zespół rolników indywidualnych ustala się odrębnie u każdego członka zespołu na podstawie ich pisemnego oświadczenia. W razie niezłożenia oświadczenia wysokość dochodu ustala się przyjmując równość udziałów.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1978 r. (Dz.U.79.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.