§ 3. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  3.
1.
Dochód z upraw oblicza się przez pomnożenie wyrażonej w arach lub m2 powierzchni poszczególnej uprawy przez właściwą dla niej normę szacunkową dochodu, a dochód z produkcji młodego drobiu rzeźnego - przez pomnożenie wyrażonej w sztukach jednostki produktu przez właściwą dla niej normę szacunkową dochodu.
2.
Przy ustalaniu powierzchni upraw dla obliczenia wysokości dochodu wyłącza się:
1)
powierzchnię sadów pod drzewami w wieku do lat 7 oraz powierzchnię pod drzewami pestkowymi, przyjmując po 20 m2 powierzchni na każde drzewo;
2)
powierzchnię zajętą pod uprawy krzewów owocowych przez pierwsze dwa lata, a truskawek, poziomek i malin przez pierwszy rok - po ich zasadzeniu.
3.
Dla ustalenia dochodu z uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach oraz z uprawy pieczarek i ich grzybni przyjmuje się:
1)
dla szklarni, tuneli foliowych i inspektów - ogólną powierzchnię tych urządzeń obliczoną w metrach kwadratowych według wewnętrznej długości ścian,
2)
dla pieczarek i ich grzybni - powierzchnię zajętą pod te uprawy.