Art. 8. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 8. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  8.
1.
Od sumy wynagrodzeń, przychodów i dochodów określonych w art. 1 odlicza się:
1)
kwoty przekazane na cele użyteczności społecznej, które określi Minister Finansów w drodze rozporządzenia,
2)
osobom, które uzyskują wyłącznie wynagrodzenia lub przychody określone w art. 1 ust. 1 pkt 1-3, kwoty wydatkowane w roku podatkowym na wkład do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, na nabycie od Państwa domu jednorodzinnego lub mieszkania, na dopłatę za dodatkowo uzyskaną w wyniku zamiany powierzchnię lokalu zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej lub na budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w małym domu mieszkalnym.
2.
Jeżeli podatnik otrzymał kredyt bankowy lub pożyczkę z zakładu pracy na cele określone w ust. 1 pkt 2, kwoty wydatkowane na te cele zmniejsza się o kwotę kredytu bankowego lub pożyczki, natomiast odliczeniu podlegają spłaty tego kredytu lub pożyczki w latach, w których się ich dokonuje. Jeżeli wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 2 poniesione zostały w czasie trwania małżeństwa, a małżonek uzyskuje przychody nie podlegające łącznemu opodatkowaniu (art. 2), odliczeniu podlega tylko połowa wydatkowanych kwot.
3.
Jeżeli wpłaty są dokonywane na mieszkaniową książeczkę oszczędnościową, odliczenie wpłaconych kwot następuje po przekazaniu ich z mieszkaniowej książeczki oszczędnościowej na wkład mieszkaniowy lub budowlany.
4.
Ogólna kwota odliczeń z tytułu wydatków określonych w ust. 1 pkt 2 nie może być wyższa niż 400.000 zł.