Art. 5. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 5. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  5.
1.
Przychody z działalności lub twórczości artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej lub publicystycznej, nie wynikające ze stosunku pracy, przyjmuje się dla celów podatku wyrównawczego w wysokości faktycznie uzyskanych przychodów w roku podatkowym, po potrąceniu należnego od nich podatku od wynagrodzeń i składki na zaopatrzenie emerytalne i po odliczeniu kosztów ich uzyskania, w wysokości ustalonej dla celów podatku od wynagrodzeń. Jeżeli jednak przychód przekracza w roku kwotę 400.000 zł, z części przychodów ponad tę kwotę nie odlicza się kosztów ich uzyskania. W tym wypadku, jeżeli przychód jest osiągany za pośrednictwem właściwego stowarzyszenia twórców, z przychodu przekraczającego tę kwotę wyłącza się tylko kwoty pobrane przez to stowarzyszenie tytułem kosztów inkasa.
2.
Osoby, które uzyskują przychody określone w ust. 1, mogą gromadzić je na specjalnym rachunku bankowym. W tym wypadku:
1)
od sumy przychodów podlegających opodatkowaniu w danym roku odlicza się różnicę pomiędzy stanem wkładów na rachunku bankowym na koniec roku podatkowego a stanem wkładów na początek tego roku, jeżeli stan wkładów na koniec roku jest wyższy, albo
2)
do sumy przychodów podlegających opodatkowaniu w danym roku dolicza się różnicę pomiędzy stanem wkładów na rachunku bankowym na początek roku podatkowego a stanem wkładów na koniec tego roku, jeżeli stan wkładów na koniec roku jest niższy.
3.
Przy ustalaniu różnicy stanu wkładów, o której mowa w ust. 2, nie bierze się pod uwagę kwoty odsetek od wkładów gromadzonych na specjalnym rachunku bankowym.
4.
W razie śmierci podatnika kwotę wkładów na specjalnym rachunku bankowym, według stanu na dzień śmierci, po potrąceniu należnego podatku od spadku dolicza się dla celów podatku wyrównawczego do przychodów spadkobierców, uzyskanych w roku, w którym nastąpi podjęcie przez nich wkładów.
5.
Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb przekazywania na rachunek bankowy przychodów określonych w ust. 1.