Art. 3. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 3. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  3.
1.
Dla celów podatku wyrównawczego przyjmuje się wynagrodzenia ze stosunku pracy faktycznie otrzymane w roku podatkowym. Jeżeli wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, od wynagrodzenia odlicza się należny od niego podatek od wynagrodzeń oraz składkę na cele emerytalne. Przy ustalaniu obowiązku podatkowego wyłącza się:
1)
wartość wynagrodzeń w naturze,
2)
kwoty wypłacane przez uspołecznione zakłady pracy, do których pracownik nie ma roszczenia opartego na tytule prawnym,
3)
nagrody wypłacane z zakładowego funduszu nagród i innych funduszów o podobnym charakterze,
4)
nagrody za wieloletnią pracę (gratyfikacje jubileuszowe) wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów,
5)
nagrody wypłacane pracownikom z okazji dni branżowych lub zawodowych oraz inne świadczenia pieniężne wynikające ze szczególnych uprawnień pracowników niektórych grup zawodowych,
6)
wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze i za udzielenie pomocy technicznej,
7)
składniki wynagrodzenia zwolnione od opodatkowania na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia inne składniki wynagrodzenia, które wyłącza się przy ustalaniu obowiązku podatkowego.