Art. 2. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 2. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  2.
1. 4
Dochody małżonków określone w art. 1 ust. 1 pkt 6 łączy się i opodatkowuje na imię obojga małżonków. Jeżeli tylko jeden z małżonków osiąga dochody określone w art. 1 ust. 1 pkt 6, podlegające opodatkowaniu, łączy się wszystkie wynagrodzenia i przychody małżonków określone w art. 1 i opodatkowuje na ich imię.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w czasie trwania małżeństwa nastąpiło zniesienie wspólności majątkowej przez sąd.
3. 5
Dochody zstępnych, określone w art. 1 ust. 1 pkt 6, dolicza się do dochodów wstępnego, jeżeli przysługuje mu prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów tych zstępnych.
4 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.
5 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.