Art. 14. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 14. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  14.
1.
Minister Finansów w drodze rozporządzenia określi:
1)
zasady obliczania i poboru podatku wyrównawczego przez zakłady pracy oraz zasady obliczania i terminy płatności zaliczek na ten podatek przez określone grupy podatników,
2)
obowiązki zakładów pracy i innych instytucji co do przesyłania zakładom pracy oraz terenowym organom administracji państwowej informacji o wynagrodzeniach i innych przychodach podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym.
2.
Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić rodzaje wynagrodzeń lub przychodów, od których przy opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym odlicza się koszty ich uzyskania, i ustalić wysokość tych kosztów w stosunku procentowym do wynagrodzenia lub przychodu.