Art. 13. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 13. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  13.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia:

1)
podwyższać kwoty określone w art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 4 i art. 9,
2)
obniżać stawki podatku określone w art. 10,
3)
rozciągać przepisy art. 5 ust. 2-5 na kategorie przychodów inne niż wymienione w ust. 1 tego artykułu,
4) 9
wprowadzać ulgi w podatku wyrównawczym z tytułu inwestycji dla osób, które osiągają dochody określone w art. 1 ust. 1 pkt 6, i określać zasady ich stosowania,
5)
zwalniać od opodatkowania wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywane przez określone grupy podatników i określać zasady opodatkowania pozostałych przychodów uzyskiwanych przez tych podatników.
9 Art. 13 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.