Art. 11. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 11. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  11.
1.
Podatek wyrównawczy od osób, które uzyskują wynagrodzenia ze stosunku pracy od jednego uspołecznionego zakładu pracy w wysokości powodującej obowiązek opłacania podatku wyrównawczego, oblicza i pobiera zakład pracy. W tym wypadku podatnik jest obowiązany, w terminie do dnia 5 następnego miesiąca, zawiadomić zakład pracy o otrzymanych w poprzednim miesiącu wynagrodzeniach od innych zakładów pracy i innych przychodach określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wskazać tym zakładom lub innym instytucjom, od których uzyskuje te wynagrodzenia i przychody, zakład pracy obowiązany do obliczenia i pobrania podatku. Zakłady te oraz instytucje są obowiązane w terminie do dnia 5 następnego miesiąca przesyłać zakładowi pracy obowiązanemu do obliczania podatku informację wskazującą kwotę wynagrodzenia wypłaconego temu podatnikowi, a jeżeli chodzi o przychody określone w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwotę przychodu brutto oraz podstawę obliczenia podatku od wynagrodzeń i kwotę tego podatku.
2.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nałożyć na zakłady pracy obowiązek obliczania i pobierania podatku wyrównawczego w innych wypadkach.