Art. 1. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 1. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  1.
1.
Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które uzyskują:
1)
wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2)
przychody z wykonywania umów agencyjnych,
3)
inne przychody w rozumieniu przepisów o podatku od wynagrodzeń,
4) 1
(skreślony),
5) 2
(skreślony),
6)
dochody z niektórych upraw i rodzajów produkcji zwierzęcej, prowadzonych w większych rozmiarach,

przekraczające w roku podatkowym wysokość określoną w ustawie.

1a. 3
Jeżeli osoba osiągająca wynagrodzenia, przychody lub dochody wymienione w ust. 1 pkt 1-3 i 6 lub jej małżonek osiąga również dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo dochody z wykonywania rzemiosła, od których zamiast podatków obrotowego i dochodowego pobiera się opłatę skarbową - dochody te dla celów ustalenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku wyrównawczego łączy się z wynagrodzeniami, przychodami i dochodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6; łączeniu nie podlegają dochody małżonków, w stosunku do których zniesiona została przez sąd wspólność majątkowa.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji zwierzęcej, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegające opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym.
1 Art. 1 ust. 1 pkt 4 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.
2 Art. 1 ust. 1 pkt 5 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.
3 Art. 1 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.