Art. 11. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.140 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  11.

Podatnicy podlegający obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku wyrównawczego, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 12, obowiązani są złożyć organowi finansowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zeznanie o wysokości dochodów i przychodów podlegających podatkowi wyrównawczemu i wpłacić podatek w wysokości wynikającej z zeznania w następujących terminach:

1)
podatnicy, którzy osiągają przychody podlegające przepisom o podatku od wynagrodzeń oraz dochody podlegające podatkowi dochodowemu bądź tylko takie dochody - w terminach przewidzianych dla zeznań o dochodzie dla celów podatku dochodowego,
2)
podatnicy, którzy osiągają tylko przychody podlegające przepisom o podatku od wynagrodzeń - do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy, o których mowa w art. 5 - w terminie przewidzianym dla zeznań w podatku wyrównawczym pobieranym według zasad określonych w rozdziale 2.