Art. 5. - Podatek wojskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
Art.  5.

Podatek wojskowy wynosi rocznie:

1)
od właściciela, dzierżawcy lub użytkownika gospodarstwa wiejskiego o obszarze:
a)
do 5 ha 50 zł
b)
ponad 5 ha do 10 ha 100 zł
c)
ponad 10 ha do 20 ha 200 zł
d)
ponad 20 ha 500 zł

W tej samej wysokości opłaca podatek każdy członek rodziny właściciela, dzierżawcy lub użytkownika gospodarstwa wiejskiego, podlegający opodatkowaniu w myśl art. 2,

2)
od osoby pozostającej w stosunku służbowym lub stosunku najmu pracy - 1% wynagrodzenia brutto,
3)
od osoby trudniącej się wyłącznie pracą fizyczną, której celem nie jest wytwarzanie lub przetwarzanie i która też nie jest rzemiosłem w rozumieniu prawa przemysłowego, o ile nie odpowiada warunkom wymienionym w punkcie 2) - 50 zł,
4)
od osoby trudniącej się pracą naukową, oświatową, artystyczną, literacką i publicystyczną, nie połączoną z prowadzeniem odpowiedniego przedsiębiorstwa, o ile osoba ta nie odpowiada warunkom wymienionym w punkcie 2) - 100 zł,
5)
od płatnika nie wymienionego w punkcie 1), 2), 3) i 4) - 500 zł.