Art. 10. - Podatek wojskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
Art.  10.
(1)
Nakazy płatnicze na podatek wojskowy od osób, o których mowa w art. 5 pkt 1) oraz 3) - 5), powinny być rozesłane do dnia 15 maja, przy czym podatek jest płatny do dnia 1 czerwca każdego roku podatkowego. W wypadku doręczenia nakazu płatniczego po dniu 15 maja, termin płatności podatku przypada w ciągu 30 dni po doręczeniu.
(2)
Od osób, o których mowa w art. 5 pkt 2), podatek wojskowy pobiera się w drodze potrącenia przy wypłacie wynagrodzenia.

Pracodawcy obowiązani są potrącić podatek wojskowy i wpłacić do kasy właściwej gminy w terminie 7 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia.

(3)
Należnościom z tytułu podatku wojskowego przysługuje prawo egzekucji administracyjnej.