Podatek rolny. - Dz.U.1984.58.294 - OpenLEX

Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.58.294

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1984 r.
w sprawie podatku rolnego.

Na podstawie art. 1 ust. 5, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268) zarządza się, co następuje:
Gminy i miasta oraz dzielnice w miastach zalicza się do jednego z czterech okręgów podatkowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Zwalnia się od podatku rolnego od gruntów:
1)
działki przydzielone pracownikom zatrudnionym w państwowych gospodarstwach rolnych, zgodnie z układem zbiorowym pracy dla robotników i pracowników rolnych,
2)
grunty będące w zarządzie organów administracji szkolnej, przekazane przez te organy do osobistego użytkowania nauczycielom szkół podstawowych, średnich i zawodowych,
3)
grunty położone w pasie drogi granicznej,
4)
grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,
5)
grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego oraz grunty nowo utworzonych rolniczych spółdzielni produkcyjnych - na okres 3 lat,
6)
grunty nabyte w drodze kupna na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego oraz grunty objęte w trwałe zagospodarowanie przez jednostki gospodarki uspołecznionej - na 1 rok,
7)
grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,
8)
grunty otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.
2.
Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, liczy się od roku podatkowego następującego po roku, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów, utworzono rolniczą spółdzielnię produkcyjną lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie.
3.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
4.
Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-8, stosuje się ulgę w podatku rolnym od gruntów, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% i w drugim roku o 50%.
1.
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:
1)
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
2)
osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej

- prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym od gruntów w wysokości 60%, jeżeli w gospodarstwie pozostała jedna osoba zdolna do wykonywania podstawowych prac w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o udzielaniu odroczeń zasadniczej służby wojskowej, albo - 40%, jeżeli w gospodarstwie pozostały dwie lub więcej takich osób.

2.
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin żołnierzy i osób wymienionych w ust. 1, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowali w tych gospodarstwach, stosuje się odpowiednio ulgę w wysokości 60% albo 40%, w zależności od liczby członków rodziny pozostających w tym gospodarstwie, zdolnych do wykonywania podstawowych prac w gospodarstwie rolnym.
3.
Ulgi określone w ust. 1 i 2 przysługują, jeżeli służba trwała co najmniej 9 miesięcy.
1.
Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60% dla gruntów klas IVa, IV, IVb i V.
2.
Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50% użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości dla województwa ustala terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego.
1.
W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.
2.
Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.
3.
Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę przyznaje się z podatku przypadającego za rok następny.
1.
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna, jeżeli wybudowali lub dokonali modernizacji:
1)
budynków gospodarczych,
2)
szklarni,
3)
kotłowni do ogrzewania obiektów produkcyjnych lub zainstalowania nowo nabytych kotłów,
4)
obiektów przeznaczonych do produkcji drobiu rzeźnego, niosek i zwierząt futerkowych,
5)
obiektów do produkcji grzybów i ich grzybni,
6)
magazynów paszowych, chłodni i przechowalni,
7)
deszczowni,
8)
urządzeń melioracyjnych lub urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
9)
urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
2.
Ulga inwestycyjna przysługuje także z tytułu założenia nowych lub powiększenia istniejących sadów jabłoniowych.
3.
W gospodarstwach nowo tworzonych na gruntach zakupionych z Państwowego Funduszu Ziemi lub podlegających przepisom o osadnictwie rolnym przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu budownictwa mieszkaniowego.
4.
Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od podatku 25% wartości ubezpieczeniowej nowego obiektu, określonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, a w przypadku inwestycji melioracyjnej i zaopatrzenia gospodarstw w wodę oraz pozostałych inwestycji i modernizacji - 25% wkładu podatnika, udokumentowanego odpowiednimi rachunkami.
Jeżeli podatnik otrzymał kredyt bankowy na cele określone w § 6, kwotę ulg przypadającą od nakładów poniesionych z kredytów bankowych potrąca się z podatku rolnego odpowiednio w miarę spłaty tych kredytów. Do kwoty spłaconych kredytów nie wlicza się odsetek uiszczonych od tych kredytów.
Jeżeli działy specjalne produkcji rolnej są prowadzone przez zespół rolników indywidualnych, podatek rolny od dochodów z działów specjalnych ustala się odrębnie od każdego z członków zespołu, przyjmując za podstawę opodatkowania przypadającą na niego część dochodu. W razie nieprzedstawienia dowodu dotyczącego rozmiaru udziału poszczególnych członków w dochodzie, przyjmuje się, że udział ten jest równy.
1.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, z wyłączeniem chowu i hodowli zwierząt futerkowych oraz z zastrzeżeniem ust. 3, obniża się o 20%, jeżeli produkcja została zakontraktowana w wysokości od 50 do 80%, a o 30% - w razie zakontraktowania powyżej 80% produkcji, pod warunkiem że umowa kontraktacji została wykonana.
3.
Normy szacunkowe dochodu z upraw krzewów owocowych i roślin zielnych owocujących obniża się w wysokości określonej w ust. 2, jeżeli została zakontraktowana produkcja z powierzchni 0,40 ha, a ponadto 50 do 80% lub ponad 80% produkcji z powierzchni podlegającej podatkowi rolnemu od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
4.
Normy szacunkowe dochodu z chowu i hodowli zwierząt futerkowych kontraktowanych stosuje się, gdy zostały zakontraktowane skóry przychówku od pełnej liczby samic stada podstawowego i umowa kontraktacji została wykonana.
1.
Dochód z upraw oblicza się przez pomnożenie wyrażonej w arach lub w metrach kwadratowych powierzchni poszczególnych upraw przez właściwą dla nich normę szacunkową dochodu.
2.
Dochód z produkcji młodego drobiu rzeźnego, niosek, wylęgarni drobiu oraz kontraktowanej hodowli i chowu zwierząt futerkowych ustala się przez pomnożenie wyrażonej w sztukach jednostki produkcji określonej w kolumnie 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia przez właściwą dla niej normę szacunkową dochodu.
3.
W celu ustalenia dochodu z uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach oraz z uprawy grzybów i ich grzybni przyjmuje się:
1)
dla szklarni, tuneli foliowych i inspektów - ogólną powierzchnię tych urządzeń obliczoną w metrach kwadratowych według wewnętrznej długości ścian,
2)
dla grzybów i ich grzybni - powierzchnię zajętą pod te uprawy.
4.
Jeżeli nie ma możliwości ustalenia klas gruntów, na których są prowadzone działy specjalne produkcji rolnej, przyjmuje się, w celu wyłączenia ich z przeliczenia na hektary przeliczeniowe stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, że są one prowadzone na gruntach najwyższych klas w gospodarstwie rolnym.
1.
Nie stanowią działu specjalnego produkcji rolnej uprawy oraz hodowla i chów zwierząt w rozmiarach mniejszych niż określone w kolumnie 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. Jeżeli jednak łączna powierzchnia różnego rodzaju upraw polowych wymienionych pod lp. 1-7 tej tabeli - z wyłączeniem krzewów owocowych i roślin zielnych owocujących - przekracza 0,25 ha lub łączna powierzchnia upraw pod osłonami przekracza 150 m2, stanowią one dział specjalny produkcji rolnej i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
2.
Jeżeli powierzchnia upraw - z zastrzeżeniem ust. 3 - przekracza rozmiary określone w kolumnie 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, podatkowi rolnemu od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podlega cała powierzchnia uprawy.
3.
W razie prowadzenia upraw krzewów owocowych i roślin zielnych owocujących, podatkowi rolnemu od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podlega nadwyżka powierzchni tych upraw ponad 0,40 ha.
4.
Nie stanowią działu specjalnego produkcji rolnej, bez względu na rozmiary:
1)
sady jabłoniowe w okresie 7 lat po roku, w którym zostały założone,
2)
uprawy krzewów owocowych w okresie 2 lat po roku nasadzenia,
3)
uprawy truskawek, poziomek i malin w roku nasadzenia,
4)
szkółki róż do końca roku, w którym nastąpiła okulizacja.
5.
Jeżeli na tej samej powierzchni sadu znajdują się drzewa różnych gatunków i w różnym wieku, wyłączeniu z opodatkowania podatkiem rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podlegają powierzchnie pod drzewami jabłoniowymi w wieku do lat 7 oraz pod drzewami pestkowymi i gruszowymi, przyjmując po 20 m2 na każde drzewo.
1.
Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalone różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku eksploatacji obiektu umożliwiającego całoroczny cykl produkcyjny działów specjalnych produkcji rolnej.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego (Dz. U. Nr 31, poz. 282, z 1973 r. Nr 34, poz. 198, z 1974 r. Nr 43, poz. 258, z 1975 r. Nr 17, poz. 94 i Nr 46, poz. 248, z 1981 r. Nr 11, poz. 54 i z 1982 r. Nr 6, poz. 44),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych (Dz. U. Nr 34, poz. 300, z 1973 r. Nr 34, poz. 199, z 1974 r. Nr 49, poz. 307, z 1975 r. Nr 46, poz. 247, z 1976 r. Nr 33, poz. 198, z 1981 r. Nr 6, poz. 25 i z 1982 r. Nr 6, poz. 45),
3)
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. U. Nr 42, poz. 189 i z 1984 r. Nr 28, poz. 145) w zakresie dotyczącym opodatkowania dochodów z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwierzęcej,
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1982 r. w sprawie zaniechania ustalania niektórych należności zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych położonych na terenach podgórskich i górskich (Monitor Polski Nr 31, poz. 270).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ GMIN, MIAST ORAZ DZIELNIC W MIASTACH ZALICZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGÓW PODATKOWYCH

WojewództwoOkręgPodstawowe jednostki administracyjne
stołeczne Idzielnice w mieście stołecznym Warszawie:
warszawskieMokotów, Ochota, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście, Wola, Żoliborz
miasta:
Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Marki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Serock, Sulejówek, Wesoła, Wołomin, Ząbki, Zielonka
gminy:
Błonie, Brwinów, Celestynów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Jabłonna, Karczew, Konstancin-Jeziorna, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Prażmów, Radzymin, Raszyn, Serock, Skrzeszew, Stare Babice, Tarczyn, Wiązowna, Wołomin
IImiasta:
Zakroczym
gminy:
Kampinos, Leoncin, Pomiechówek, Tułowice, Zakroczym
bialskopodlaskieIImiasta:
Biała Podlaska, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Radzyń Podlaski
gminy:
Biała Podlaska, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Huszlew, Jabłoń, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Leśna Podlaska, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Olszanka, Parczew, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan-Majorat, Wohyń
IIImiasta:
Terespol
gminy:
Hanna, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Łomazy, Piszczac, Platerów, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sarnaki, Sławatycze, Sosnówka, Stara Kornica, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie
białostockieIIImiasta:
Bielsk Podlaski, Brańsk, Drohiczyn, Hajnówka, Siemiatycze
gminy:
Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Orla, Poświętne, Siemiatycze, Wyszki
IVmiasta:
Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Knyszyn, Łapy, Mońki, Sokółka, Supraśl, Suraż, Wasilków, Zabłudów
gminy:
Białowieża, Choroszcz, Czarna Białostocka, Czeremcha, Czyże, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Dubicze Cerkiewne, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Dolny, Kleszczele, Knyszyn, Korycin, Krynki, Krypno, Kuźnica, Łapy, Michałowo, Mońki, Narew, Narewka, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Supraśl, Suraż, Szudziałowo, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów
bielskieImiasta:
Chełmek
gminy:
Chełmek
IImiasta:
Kęty, Oświęcim, Strumień, Wadowice, Wilamowice, Zator
gminy:
Brzeźnica, Chybie, Haźlach, Kęty, Osiek, Oświęcim, Przeciszów, Spytkowice, Strumień, Tomice, Wadowice, Wieprz, Wilamowice, Zator
IIImiasta:
Andrychów, Bielsko-Biała, Cieszyn, Kalwaria Zebrzydowska, Maków Podhalański, Skoczów, Sucha Beskidzka, Żywiec
gminy:
Andrychów, Budzów, Czernichów, Dębowiec, Gilowice-Ślemień, Jasienica, Kalwaria Zebrzydowska, Kozy, Lanckorona, Łodygowice, Maków Podhalański, Mucharz, Porąbka, Skoczów, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce
IVmiasta:
Ustroń, Wisła, Szczyrk
gminy:
Brenna, Goleszów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Szczyrk, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Wilkowice, Zawoja
bydgoskieImiasta:
Barcin, Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Koronowo, Kruszwica, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło n. Notecią, Nowe, Pakość, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Trzemeszno, Żnin
gminy:
Barcin, Białe Błota, Bukowiec, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Dragacz, Drzycim, Gąsawa, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Jeziora Wielkie, Jeżewo, Kcynia, Koronowo, Kruszwica, Lniano, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło n. Notecią, Nowa Wieś Wielka, Nowe, Osie, Osielsko, Pakość, Pruszcz, Rogowo, Rojewo, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Trzemeszno, Warlubie, Złotniki Kujawskie, Żnin
IImiasta:
Chojnice, Czersk, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Więcbork
gminy:
Brusy, Cekcyn, Chojnice, Czersk, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola, Więcbork
chełmskieIImiasta:
Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny
gminy:
Białopole, Chełm, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Siennica Różana, Wojsławice, Żmudź
IIImiasta:
Włodawa
gminy:
Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hańsk, Ruda Huta, Sawin, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki
ciechanowskieIImiasta:
Ciechanów, Nasielsk, Mława, Płońsk, Pułtusk, Raciąż
gminy:

Baboszewo, Ciechanów, Dzierzążnia, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Gzy, Joniec, Karniewo, Krasne, Lipowiec Kościelny, Naruszewo, Nasielsk, Nowe Miasto, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Pokrzywnica, Płońsk, Pułtusk, Raciąż, Regimin, Sochocin, Sońsk, Strzegowo-Osada, Stupsk, Świercze-Koty, Winnica, Wiśniewo, Załuski

IIImiasta:
Działdowo, Lidzbark, Żuromin
gminy:
Bieżuń, Czernice Borowe, Działdowo, Dzierzgowo, Grudusk, Iłowo-Osada, Kuczbork-Osada, Lidzbark, Lubowidz, Lutocin, Płośnica, Radzanów, Rybno, Siemiątkowo Koziebrodzkie, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Żuromin
częstochowskieImiasta:
Dobrodzień, Gorzów Śląski, Kalety, Kłobuck, Krzepice, Lubliniec, Olesno, Praszka, Woźniki
gminy:
Ciasna, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Herby, Kłobuck, Kochanowice, Koszęcin, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mykanów, Olesno, Opatów, Panki, Pawonków, Popów, Praszka, Przystajń, Radłów, Rudniki, Woźniki
IImiasta:
Blachownia, Częstochowa, Koniecpol, Koziegłowy, Myszków, Pajęczno, Szczekociny, Żarki
gminy:
Blachownia, Dąbrowa Zielona, Gidle, Irządze, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Lelów, Moskorzew, Mstów, Niegowa, Nowa Brzeźnica, Olsztyn, Pajęczno, Poczesna, Poraj, Przyrów, Radków, Rędziny, Secemin, Szczekociny, Włodowice, Wręczyca Wielka, Żarki, Żytno
IIIgminy:
Strzelce Wielkie
elbląskieImiasta:
Braniewo, Elbląg, Frombork, Kwidzyn, Malbork, Młynary, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Sztum, Tolkmicko
gminy:

Braniewo, Elbląg, Frombork, Gardeja, Gronowo Elbląskie, Kwidzyn, Lichnowy, Malbork, Markusy, Milejewo, Miłoradz, Młynary, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Płoskinia, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, Stary Targ, Stegna, Sztum, Sztutowo, Tolkmicko, Wilczęta

IImiasta:
Dzierzgoń, Orneta, Pasłęk, Pieniężno, Prabuty, Susz
gminy:
Dzierzgoń, Godkowo, Kisielice, Lelkowo, Mikołajki Pomorskie, Orneta, Pasłęk, Pieniężno, Prabuty, Rychliki, Stary Dzierzgoń, Susz
gdańskieImiasta:
Gdańsk, Gdynia, Gniew, Pelplin, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Skarszewy, Skórcz, Sopot, Starogard Gdański, Tczew
gminy:
Cedry Wielkie, Gniew, Kosakowo, Lubichowo, Morzeszczyn, Osiek, Pelplin, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Subkowy, Tczew, Trąbki Wielkie, Zblewo
IImiasta:
Hel, Jastarnia, Puck, Wejherowo, Władysławowo
gminy:
Choczewo, Gniewino, Kaliska, Karsin, Kolbudy Górne, Krokowa, Luzino, Łęczyce, Osieczna, Puck, Stara Kiszewa, Szemud, Wejherowo, Żukowo
IIImiasta:
Kościerzyna
gminy:
Dziemiany, Kościerzyna, Linia, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Przodkowo
IVmiasta:
Kartuzy
gminy:
Chmielno, Kartuzy, Przywidz, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno
gorzowskieImiasta:
Barlinek, Choszczno, Drawno, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Ośno, Pełczyce, Recz, Rzepin, Skwierzyna, Słubice, Sulęcin, Trzciel
gminy:
Barlinek, Bierzwnik, Bledzew, Choszczno, Deszczno, Drawno, Górzyca, Krzeszyce, Krzęcin, Lubniewice, Miedzichowo, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Ośno, Pełczyce, Przytoczna, Pszczew, Recz, Rzepin, Skwierzyna, Słońsk, Słubice, Stare Kurowo, Sulęcin, Trzciel
IImiasta:
Dębno, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn, Strzelce Krajeńskie, Witnica
gminy:
Bogdaniec, Boleszkowice, Dębno, Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Strzelce Krajeńskie, Witnica, Zwierzyn
jeleniogórskieIImiasta:
Bogatynia, Bolesławiec, Bolków, Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Pieńsk, Świerzawa, Węgliniec, Wleń, Zawidów, Zgorzelec
gminy:
Bogatynia, Bolesławiec, Bolków, Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świerzawa, Węgliniec, Wleń, Zgorzelec
IIImiasta:
Mirsk, Wojcieszów
gminy:
Mirsk
IVmiasta:
Jelenia Góra, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubawka, Piechowice, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba
gminy:
Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica
kaliskieImiasta:
Jarocin, Kępno, Koźmin, Krotoszyn, Międzybórz, Ostrzeszów, Pleszew, Sulmierzyce, Syców, Wieruszów, Zduny, Żerków
gminy:
Baranów, Bolesławiec, Bralin, Czastary, Dobrzyca, Dziadowa Kłoda, Jaraczewo, Jarocin, Kępno, Kobyla Góra, Kotlin, Koźmin, Krotoszyn, Łęka Opatowska, Łubnice, Międzybórz, Ostrzeszów, Perzów, Pleszew, Rozdrażew, Rychtal, Sokolniki, Sośnie, Syców, Trzcinica, Wieruszów, Zduny, Żerków
IImiasta:
Grabów n. Prosną, Kalisz, Mikstat, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Raszków, Stawiszyn
gminy:
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Chocz, Czajków, Czermin, Doruchów, Galewice, Gizałki, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Grabów n. Prosną, Koźminek, Kraszewice, Lisków, Mikstat, Mycielin, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków
katowickieImiasta:
Chrzanów, Jaworzno, Kuźnia Raciborska, Leszczyny, Libiąż, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Pszczyna, Pyskowice, Racibórz, Siewierz, Sławków, Toszek, Trzebinia, Tychy, Żory
gminy:
Babice, Chrzanów, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Leszczyny, Libiąż, Lubomia, Lyski, Mierzęcice, Nędza, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Psary, Pszczyna, Rudnik, Rudziniec, Siewierz, Sośnicowice, Suszec, Świerklaniec, Tąpkowice, Toszek, Tworóg, Trzebinia, Wielowieś, Zbrosławice, Zebrzydowice
IImiasta:
Będzin, Brzeszcze, Bukowno, Bytom, Chorzów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Knurów, Łazy, Ogrodzieniec, Olkusz, Piekary Śląskie, Poręba, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Wolbrom, Zabrze, Zawiercie
gminy:
Bestwina, Bobrowniki, Brzeszcze, Bukowno, Czechowice-Dziedzice, Gierałtowice, Klucze, Łazy, Miedźna, Mszana, Ogrodzieniec, Olkusz, Pilica, Świerklany, Wolbrom, Żarnowiec
kieleckieIImiasta:
Chęciny, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Miechów, Ostrowiec Świętokrzyski, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice
gminy:
Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Brody, Charsznica, Chęciny, Czarnocin, Daleszyce, Działoszyce, Imielno, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Koszyce, Kozłów, Książ Wielki, Kunów, Małogoszcz, Michałów, Miedziana Góra, Miechów, Mirzec, Morawica, Nagłowice-Oksa, Opatowiec, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Racławice-Pałecznica, Sędziszów, Sitkówka-Nowiny, Skalbmierz, Słaboszów, Słupia, Sobków, Strawczyn, Waśniów, Wąchock, Wodzisław, Złota
IIImiasta:
Busko-Zdrój, Chmielnik, Końskie, Pińczów, Stąporków, Suchedniów, Włoszczowa
gminy:
Bieliny, Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Górno, Kije, Krasocin, Końskie, Łagów, Łopuszno, Masłów, Mniów, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pierzchnica, Pińczów, Radoszyce, Raków, Solec-Zdrój, Stąporków, Stopnica, Suchedniów, Szydłów, Tuczępy, Wiślica, Włoszczowa, Zagnańsk
konińskieImiasta:
Witkowo
gminy:
Orchowo, Strzałkowo, Witkowo
IImiasta:
Dąbie, Dobra, Golina, Kleczew, Kłodawa, Koło, Konin, Przedecz, Pyzdry, Rychwał, Sompolno, Słupca, Ślesin, Tuliszków, Turek, Uniejów, Zagórów
gminy:
Babiak, Brudzew, Chodów, Dąbie, Dobra, Golina, Grabów, Grodziec, Grzegorzew, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Olszówka, Osiek Mały, Ostrowie, Przedecz, Przykona, Pyzdry, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Słupca, Stare Miasto, Sompolno, Ślesin, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów, Wierzbinek, Wilczyn, Władysławów, Zagórów
koszalińskieIImiasta:
Białogard, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek
IIImiasta:
Barwice, Bobolice, Drawsko Pomorskie, Darłowo, Kalisz Pomorski, Karlino, Połczyn-Zdrój, Sianów, Świdwin
gminy:
Barwice, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Brzeźno, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Gościno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Karlino, Kołobrzeg, Mielno, Ostrowice, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Rymań, Sianów, Siemyśl, Sławoborze, Świdwin, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie
IVmiasta:
Biały Bór, Czaplinek, Polanów, Złocieniec
gminy:
Biały Bór, Czaplinek, Malechowo, Manowo, Polanów, Silnowo, Szczecinek, Wierzchowo, Złocieniec
krakowskieIIdzielnice miasta Krakowa:
Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście
miasta:
Krzeszowice, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Słomniki, Wieliczka
gminy:
Alwernia, Biskupice, Czernichów, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Nowe Brzesko, Niepołomice, Proszowice, Radziemice, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Trzyciąż, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki
IIImiasta:
Dobczyce, Myślenice, Sułkowice
gminy:
Dobczyce, Myślenice, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice
IVgminy:
Pcim, Tokarnia, Wiśniowa
krośnieńskieIIImiasta:
Biecz, Brzozów, Iwonicz-Zdrój, Jasło, Jedlicze, Krosno, Rymanów, Sanok
gminy:
Biecz, Brzozów, Brzyska, Chorkówka, Dębowiec, Domaradz, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Korczyna, Lipinki, Miejsce Piastowe, Nozdrzec, Osiek Jasielski, Rymanów, Sanok, Skołyszyn, Tarnowiec, Wojaszówka, Zarszyn
IVmiasta:
Dukla, Lesko, Ustrzyki Dolne, Zagórz
gminy:
Baligród, Bukowsko, Cisna, Czarna, Dukla, Komańcza, Krempna, Lesko, Lutowiska, Nowy Żmigród, Olszanica, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz
legnickieImiasta:
Chocianów, Chojnów, Głogów, Jawor, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa, Złotoryja
gminy:
Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Gromadka, Jerzmanowa, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Pielgrzymka, Prochowice, Przemków, Radwanice, Ruja, Ścinawa, Udanin, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja
IImiasta:
Legnica, Lubin
gminy:
Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miłkowice, Polkowice, Rudna, Żukowice
leszczyńskieImiasta:
Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzywiń, Leszno, Miejska Górka, Osieczna, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Wąsosz, Wschowa
gminy:
Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Góra, Jemielno, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Niechlów, Osieczna, Pakosław, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Święciechowa, Wąsosz, Wijewo, Włoszakowice, Wschowa
lubelskieIImiasta:
Bełżyce, Bychawa, Dęblin, Kazimierz Dolny, Kock, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Poniatowa, Puławy, Ryki, Świdnik
gminy:
Abramów, Baranów, Bełżyce, Borki, Borzechów, Bychowa, Chodel, Dzierzkowice, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Jabłonna, Janowiec, Jastków, Jeziorzany, Józefów, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Kock, Konopnica, Końskowola, Kraśnik, Krzczonów, Kurów, Lubartów, Ludwin, Łaziska, Łęczna, Markuszów, Mełgiew, Michów, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Niemce, Nowodwór, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Piaski, Poniatowa, Puchaczów, Puławy, Rybczewice, Ryki, Serniki, Spiczyn, Stężyca, Strzyżewice, Trawniki, Ułęż, Urzędów, Uścimów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wólka, Zakrzówek, Żyrzyn
łomżyńskieIIgminy:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Zaręby Kościelne
IIImiasta:
Ciechanowiec, Łomża, Nowogród, Wysokie Mazowieckie, Zambrów
gminy:
Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Łomża, Miastkowo, Nowe Piekuty, Nowogród, Perlejewo, Piątnica, Rutki, Sokoły, Szepietowo, Szumowo, Śniadowo, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zawady
IVmiasta:
Goniądz, Grajewo, Jedwabne, Kolno, Rajgród, Stawiski, Szczuczyn
gminy:
Goniądz, Grabowo, Grajewo, Jedwabne, Kolno, Mały Płock, Przytuły, Radziłów, Rajgród, Stawiski, Szczuczyn, Trzcianne, Turośl, Wąsosz, Zbójna
łódzkieIIdzielnice miasta Łodzi:
Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew
miasta:
Aleksandrów Łódzki, Głowno, Konstantynów Łódzki, Ozorków, Pabianice, Stryków, Zgierz
gminy:
Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Głowno, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, Parzęczew, Rzgów, Stryków, Zgierz
nowosądeckieIIImiasta:
Gorlice, Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz
gminy:
Bobowa, Chełmiec, Gorlice, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Jodłownik, Korzenna, Laskowa, Łososina Dolna, Łużna, Moszczenica, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz
IVmiasta:
Jordanów, Krynica, Limanowa, Mszana Dolna, Muszyna, Nowy Targ, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Zakopane
gminy:
Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Dobra, Jabłonka, Jordanów, Kamienica, Kamionka Wielka, Krościenko n. Dunajcem, Krynica, Limanowa, Lubień, Łabowa, Łapsze Niżne, Łącko, Łukowica, Mszana Dolna, Muszyna, Niedźwiedź, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Piwniczna, Raba Wyżna, Rabka, Sękowa, Tymbark, Uście Gorlickie, Tatrzańska
olsztyńskieIImiasta:
Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Górowo Iławeckie, Iława, Jeziorany, Kętrzyn, Korsze, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Morąg, Mrągowo, Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Reszel, Sępopol
gminy:
Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Górowo Iławeckie, Iława, Jeziorany, Jonkowo, Kętrzyn, Kiwity, Kolno, Korsze, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Mrągowo, Olsztynek, Ostróda, Purda, Reszel, Sępopol, Sorkwity, Stawiguda, Świątki, Zalewo
IIImiasta:
Nidzica, Szczytno
gminy:
Dąbrówno, Dźwierzuty, Grunwald, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Kozłowo, Nidzica, Pasym, Piecki, Srokowo, Szczytno, Świętajno, Wielbark
opolskieImiasta:
Baborów, Biała, Brzeg, Byczyna, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Kluczbork, Krapkowice, Kolonowskie, Leśnica, Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Opole, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Prudnik, Strzelce Opolskie, Ujazd, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice
gminy:
Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Brzeg, Byczyna, Cisek, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Komprachcice, Korfantów, Kolonowskie, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Pokój, Popielów, Prudnik, Prószków, Reńska Wieś, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Ujazd, Walce, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice, Zębowice
ostrołęckieIImiasta:
Brok, Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Różan, Tłuszcz, Wyszków
gminy:
Brańszczyk, Brok, Czerwin, Czerwonka, Dąbrówka, Długosiodło, Goworowo, Klembów, Małkinia Górna, Obryte, Ostrów Mazowiecka, Różan, Rząśnik, Rzekuń, Rzewnie, Somianka, Stary Lubotyń, Szelków, Sypniewo, Tłuszcz, Troszyn, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie, Zatory
IIImiasta:
Przasnysz
gminy:
Krasnosielc, Lelis, Olszewo-Borki, Płoniawy-Bramura, Przasnysz
IVmiasta:
Chorzele
gminy:
Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Krzynowłoga Mała, Łyse, Myszyniec, Rozogi
pilskieImiasta:
Gołańcz, Margonin, Rogoźno, Wągrowiec, Wronki
gminy:
Budzyń, Damasławek, Gołańcz, Margonin, Połajewo, Rogoźno, Ryczywół, Wapno, Wągrowiec, Wronki
IImiasta:
Chodzież, Czarnków, Człopa, Jastrowie, Krajenka, Krzyż, Łobżenica, Mirosławiec, Okonek, Piła, Szamocin, Trzcianka, Tuczno, Ujście, Wałcz, Wieleń, Wysoka, Wyrzysk, Złotów
gminy:
Białośliwie, Chodzież, Czarnków, Człopa, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż, Lipka, Lubasz, Łobżenica, Mirosławiec, Okonek, Szamocin, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Tuczno, Ujście, Wałcz, Wieleń, Wysoka, Wyrzysk, Zakrzewo, Złotów
piotrkowskieIImiasta:
Koluszki, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Przedbórz, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn
gminy:
Aleksandrów, Będków, Białaczów, Czarnocin, Czerniewice, Dłutów, Fałków, Inowłódz, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koluszki, Lubochnia, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Mniszków, Moszczenica, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Przedbórz, Ręczno, Rokiciny, Rzeczyca, Sławno, Sulejów, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Wielgomłyny, Wolbórz, Żarnów, Żelechlinek
IIImiasta:
Radomsko, Zelów
gminy:
Drużbice, Gorzkowice, Grabica, Kodrąb, Ładzice, Radomsko, Rozprza, Rząśnia, Wola Krzysztoporska, Zelów
IVmiasta:
Bełchatów
gminy:
Bełchatów, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Kleszczów, Kluki, Lgota Wielka, Sulmierzyce, Szczerców
płockieIImiasta:
Gąbin, Gostynin, Krośniewice, Kutno, Łęczyca, Płock, Sierpc, Wyszogród, Żychlin
gminy:
Bedlno, Bielsk, Bodzanów, Borowiczki, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk n. Wisłą, Daszyna, Dąbrowice, Dobrzelin, Drobin, Gąbin, Gostynin, Gozdowo, Góra Św. Małgorzaty, Iłów, Kiernozia, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Łąck, Łęczyca, Mała Wieś, Mochowo, Nowe Ostrowy, Nowy Duninów, Oporów, Pacyna, Piątek, Radzanowo, Rataje, Sanniki, Sierpc, Słubice, Stara Biała, Staroźreby, Strzelce, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Witonia, Wyszogród
IIIgminy:
Rościszewo, Zawidz
poznańskieIdzielnice miasta Poznania:
Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda, Grunwald, Jeżyce
miasta:
Buk, Czempiń, Czerniejewo, Dolsk, Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Kłecko, Kostrzyn, Kórnik, Książ Wielkopolski, Luboń, Lwówek, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nowy Tomyśl, Opalenica, Ostroróg, Pniewy, Pobiedziska, Puszczykowo, Rakoniewice, Sieraków, Skoki, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wielichowo, Września
gminy:
Brodnica, Buk, Chrzypsko Wielkie, Czempiń, Czerniejewo, Czerwonak, Dolsk, Dominowo, Dopiewo, Duszniki, Gniezno, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kłecko, Kołaczkowo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Kuślin, Kwilcz, Lwówek, Łubowo, Mieleszyn, Mieścisko, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Niechanowo, Nowe Miasto n. Wartą, Nowy Tomyśl, Obrzycko, Opalenica, Ostroróg, Pniewy, Pobiedziska, Rakoniewice, Rokietnica, Sieraków, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Tarnowo Podgórne, Wielichowo, Września, Zaniemyśl
IIImiasta:
Oborniki
gminy:
Oborniki
przemyskieIImiasta:
Jarosław, Kańczuga, Przemyśl, Przeworsk, Radymno
gminy:
Chłopice, Gać, Jarosław, Kańczuga, Laszki, Medyka, Oleszyce, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Stary Dzików, Stubno, Wiązownica, Zarzecze, Żurawica
IIImiasta:
Cieszanów, Dynów, Lubaczów, Sieniawa
gminy:
Adamówka, Cieszanów, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Horyniec, Jawornik Polski, Krasiczyn, Krzywcza, Lubaczów, Narol, Sieniawa, Tryńcza, Wielkie Oczy
IVgminy:
Bircza
radomskieIImiasta:
Białobrzegi, Grójec, Iłża, Kozienice, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pionki, Radom, Skaryszew, Szydłowiec, Warka, Wyśmierzyce, Zwoleń
gminy:
Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Goszczyn, Gózd, Grabów n. Pilicą, Grójec, Iłża, Jasieniec, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk, Kazanów, Kowala, Kozienice, Magnuszew, Mirów, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Orońsko, Pionki, Pniewy, Policzna, Promna, Przyłęk, Przytyk, Radzanów, Sieciechów, Skaryszew, Stara Błotnica, Stromiec, Szydłowiec, Tczów, Warka, Wierzbica, Wolanów, Wyśmierzyce, Zakrzew, Zwoleń
IIImiasta:
Lipsko, Przysucha
IIIgminy:
Borkowice, Chlewiska, Chotcza, Ciepielów, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Klwów, Lipsko, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą, Wieniawa
rzeszowskieIImiasta:
Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Łańcut, Mielec, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn
gminy:
Boguchwała, Borowa, Cmolas, Czarna, Czermin, Głogów Małopolski, Iwierzyce, Kolbuszowa, Krasne, Łańcut, Markowa, Mielec, Niwiska, Ostrów, Przecław, Raniżów, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Stary Dzikowiec, Świlcza, Trzebownisko, Tuszów Narodowy, Tyczyn
IIImiasta:
Błażowa, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Ropczyce, Strzyżów
gminy:
Białobrzegi, Błażowa, Chmielnik Rzeszowski, Czudec, Frysztak, Grodzisko Dolne, Hyżne, Kamień, Kuryłówka, Leżajsk, Lubenia, Niebylec, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Ropczyce, Strzyżów, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Żołynia
siedleckieIImiasta:
Garwolin, Kałuszyn, Łaskarzew, Łochów, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Mordy, Pilawa, Siedlce, Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, Węgrów, Żelechów
gminy:
Adamów, Bielany, Borowie, Cegłów, Ceranów, Dębe Wielkie, Dobre, Garwolin, Górzno, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Jakubów, Kałuszyn, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kosów Lacki, Kotuń, Krzywda, Latowicz, Liw, Łaskarzew, Łochów, Łuków, Maciejowice, Miedzna, Miastków Kościelny, Mińsk Mazowiecki, Mokobody, Mordy, Mrozy, Osieck, Paprotnia, Parysów, Pilawa, Poświętne, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Serokomla, Siedlce, Siennica, Skórzec, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Sokołów Podlaski, Stanin, Stanisławów, Sterdyń, Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zbuczyn Poduchowny, Żelechów
sieradzkieImiasta:
Wieluń
gminy:
Biała, Czarnożyły, Działoszyn, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas
IImiasta:
Błaszki, Łask, Poddębice, Sieradz, Szadek, Warta, Zduńska Wola, Złoczew
gminy:
Błaszki, Brąszewice, Buczek, Burzenin, Brzeźnio, Dalików, Dobroń, Goszczanów, Kiełczygłów, Klonowa, Konopnica, Lutomiersk, Lututów, Łask, Pęczniew, Poddębice, Rusiec, Sędziejowice, Siemkowice, Sieradz, Szadek, Warta, Wartkowice, Wodzierady, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduńska Wola, Złoczew
IIIgminy:
Widawa
skierniewickieIImiasta:
Biała Rawska, Łowicz, Mszczonów, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Sochaczew, Żyrardów, Brzeziny
gminy:
Baranów, Biała Rawska, Bielawy, Bolimów, Brzeziny, Chąśno, Cielądz, Dmosin, Domaniewice, Głuchów, Godzianów, Jaktorów, Jeżów, Kocierzew Południowy, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Łowicz, Łyszkowice, Maków, Młodzieszyn, Mszczonów, Nieborów, Nowa Sucha, Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Rogów, Rybno, Sadkowice, Skierniewice, Słupia, Sochaczew, Teresin, Wiskitki, Zduny, Żabia Wola
słupskieIImiasta:
Sławno, Słupsk
gminy:
Damnica, Kobylnica, Sławno, Słupsk
IIImiasta:
Czarne, Człuchów, Debrzno, Kępice, Lębork, Łeba, Miastko, Ustka
gminy:
Czarne, Człuchów, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Miastko, Nowa Wieś Lęborska, Postomino, Potęgowo, Przechlewo, Rzeczenica, Smołdzino, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Wicko
IVmiasta:
Bytów
gminy:
Borzytuchom, Bytów, Cewice, Czarna Dąbrówka, Lipnica, Parchowo, Studzienice
suwalskieIIImiasta:
Augustów, Biała Piska, Ełk, Giżycko, Mikołajki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn, Węgorzewo
gminy:
Augustów, Banie Mazurskie, Bargłów Kościelny, Biała Piska, Budry, Ełk, Giżycko, Kalinowo, Kruklanki, Miłki, Mikołajki, Orzysz, Pisz, Pozezdrze, Prostki, Ruciane-Nida, Ryn, Stare Juchy, Węgorzewo, Wydminy
IVmiasta:
Gołdap, Lipsk, Olecko, Sejny, Suwałki
gminy:
Bakałarzewo, Dubeninki, Filipów, Giby, Gołdap, Jeleniewo, Kowale Oleckie, Krasnopol, Lipsk, Nowinka, Olecko, Płaska, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rutka-Tartak, Sejny, Suwałki, Sztabin, Szypliszki, Świętajno, Wieliczki, Wiżajny
szczecińskieImiasta:
Cedynia, Chociwel, Chojna, Dobra, Dobrzany, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Lipiany, Łobez, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Nowe Warpno, Nowogard, Płoty, Police, Pyrzyce, Resko, Stargard Szczeciński, Suchań, Szczecin, Świnoujście, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Węgorzyno, Wolin
gminy:
Banie, Bielice, Brojce, Cedynia, Chociwel, Chojna, Dobra, Dobra (Szczecińska), Dobrzany, Dolice, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Karnice, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Lipiany, Łobez, Marianowo, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Nowe Warpno, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przelewice, Przybiernów, Pyrzyce, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Stepnica, Suchań, Świerzno, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Warnice, Węgorzyno, Widuchowa, Wolin
tarnobrzeskieIImiasta:
Baranów Sandomierski, Ćmielów, Janów Lubelski, Nowa Dęba, Opatów, Połaniec, Sandomierz, Stalowa Wola, Staszów, Tarnobrzeg, Zawichost
gminy:
Annopol, Baćkowice, Baranów Sandomierski, Batorz, Bogoria, Ćmielów, Dwikozy, Gorzyce, Gościeradów, Grębów, Iwaniska, Janów Lubelski, Jarocin, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Majdan Królewski, Modliborzyce, Nowa Dęba, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Padew Narodowa, Połaniec, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Staszów, Szastarka, Tarłów, Trzydnik Duży, Wilczyce, Wojciechowice, Zaklików, Zaleszany, Zawichost
IIImiasta:
Nisko, Rudnik, Ulanów
gminy:
Chrzanów, Bojanów, Dzwola, Godziszów, Harasiuki, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów
tarnowskieIImiasta:
Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Pilzno, Radomyśl Wielki, Tarnów, Tuchów, Żabno
gminy:
Bochnia, Bolesław, Borzęcin, Brzesko, Ciężkowice, Czarna, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Iwkowa, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Pilzno, Pleśna, Radgoszcz, Radłów, Radomyśl Wielki, Rzezawa, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Tarnów, Tuchów, Wadowice Górne, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, Żyraków
IIIgminy:
Brzostek, Jodłowa, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Żegocina
toruńskieImiasta:
Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Łasin, Radzyń Chełmiński, Toruń, Wąbrzeźno
gminy:
Bobrowo, Chełmno, Chełmża, Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Kowalewo Pomorskie, Książki, Lisewo, Lubicz, Łasin, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Papowo Biskupie, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie n. Osą, Unisław, Wąbrzeźno, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka
IImiasta:
Brodnica, Górzno, Nowe Miasto Lubawskie
gminy:
Biskupiec, Brodnica, Brzozie, Grążawy, Górzno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Osiek, Radomin, Świedziebnia, Wąpielsk, Zbiczno
IIIgminy:
Grodziczno
wałbrzyskieImiasta:
Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów
gminy:
Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kamieniec Ząbkowicki, Marcinowice, Przeworno, Strzegom, Żarów
IImiasta:
Bardo, Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok
gminy:
Bardo, Ciepłowody, Dzierżoniów, Kłodzko, Niemcza, Stoszowice, Świdnica, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok
IVmiasta:
Boguszów-Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Mieroszów, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczawno-Zdrój, Szczytna, Wałbrzych
gminy:
Bystrzyca Kłodzka, Czarny Bór, Głuszyca, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Mieroszów, Międzylesie, Nowa Ruda, Radków, Stare Bogaczowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Walim
włocławskieIImiasta:
Aleksandrów Kujawski, Brześć Kujawski, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń n. Wisłą, Izbica Kujawska, Kowal, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Nieszawa, Radziejów, Rypin, Włocławek
gminy:
Aleksandrów Kujawski, Baruchowo, Bądkowo, Bobrowniki, Boniewo, Brześć Kujawski, Brzuze, Bytoń, Choceń, Chodecz, Chrostkowo, Czernikowo, Dobre, Dobrzyń n. Wisłą, Fabianki, Izbica Kujawska, Kikół, Koneck, Kowal, Lipno, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Nieszawa, Osięciny, Piotrków Kujawski, Raciążek, Radziejów, Rogowo, Rypin, Skępe, Skrwilno, Tłuchowo, Topólka, Wielgie, Włocławek, Zakrzewo, Zbójno
wrocławskieIdzielnice miasta Wrocławia:
Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto, Śródmieście
miasta:
Bierutów, Brzeg Dolny, Kąty Wrocławskie, Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra, Wiązów, Wołów, Żmigród
gminy:
Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Laskowice Oławskie, Łagiewniki, Malczyce, Mietków, Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Prusice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Trzebnica, Twardogóra, Wiązów, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Zawonia, Żmigród, Żurawina
zamojskieIImiasta:
Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zamość
gminy:
Adamów, Dołhobyczów, Gorzków, Grabowiec, Hrubieszów, Izbica, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Miączyn, Mircze, Nielisz, Rachanie, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uhanie, Ulhówek, Werbkowice, Wysokie, Zamość, Zakrzew, Żółkiewka
IIImiasta:
Biłgoraj
gminy:
Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Horodło, Józefów, Księżpol, Krasnobród, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Radecznica, Susiec, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, Zwierzyniec
zielonogórskieImiasta:
Babimost, Bytom Odrzański, Kargowa, Kożuchów, Małomice, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Sława, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Wolsztyn, Zbąszynek, Zbąszyń, Zielona Góra, Żagań
gminy:
Babimost, Bojadła, Brzeźnica, Bytnica, Bytom Odrzański, Kargowa, Kolsko, Kożuchów, Lubrza, Łagów, Małomice, Niegosławice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlec, Siedlisko, Skąpe, Sława, Sulechów, Szczaniec, Szprotawa, Świdnica, Świebodzin, Torzym, Trzebiechów, Wolsztyn, Zabór, Zbąszynek, Zbąszyń, Zielona Góra, Żagań
IImiasta:
Cybinka, Czerwieńsk, Gozdnica, Gubin, Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Łęknica, Żary
gminy:
Bobrowice, Brody, Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, Gubin, Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żary

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU DLA WYMIARU PODATKU ROLNEGO

Lp.Rodzaj upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw i produkcjiRoczna norma szacunkowa dochodu w zł
1234
1Róże w uprawie gruntowej - powyżej 0,15 ha100 m2 3.000
2Inne kwiaty w uprawie gruntowej - powyżej 0,15 ha100 m2 3.000
3Nasiennictwo kwiatów, z wyjątkiem reprodukcji cebul kwiatowych - powyżej 0,20 ha100 m2 700
4Nasiennictwo kwiatów - reprodukcja cebul kwiatowych - powyżej 0,15 ha100 m2 3.000
5Krzewy owocowe, rośliny zielne owocujące - powyżej 0,40 ha100 m2 500
6Szkółki drzew i krzewów ozdobnych - powyżej 0,10 ha100 m2 1.500
7Sady jabłoniowe - powyżej 0,25 ha100 m2 1.000
8Uprawy w szklarniach ogrzewanych - powyżej 25 m2
a) kwiatym2 1.300
b) warzywam2 300
9Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 50 m2
a) kwiatym2 650
b) warzywam2 200
10Uprawy w szklarniach zimnych i tunelach foliowych nie ogrzewanych - powyżej 100 m2
a) kwiatym2 850
b) warzywam2 100
11Uprawy w inspektach - powyżej 150 m2m2 100
12Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowejm2 450
13Wylęgarnie drobiusztuka 4
14Młody drób rzeźny (brojlery):
a) kurczęta - powyżej 500 sztuksztuka 4
b) kaczki czterotygodniowe -

powyżej 500 sztuk

sztuka 4
c) kaczki starsze - powyżej 400

sztuk

sztuka 8
d) indyki - powyżej 300 sztuksztuka 8
15Fermy drobiu:
a) kury, kaczki - nioski - powyżej

100 sztuk

sztuka 150
b) gęsi, indyki - nioski - powyżej

80 sztuk

sztuka 200
16Zwierzęta futerkowe kontraktowane
a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego 6.000
b) norkiod 1 samicy stada podstawowego 2.000
c) tchórzofretkiod 1 samicy stada podstawowego 500
d) nutrie powyżej 50 sztuk samic

stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego 1.000
17Zwierzęta futerkowe nie kontraktowane
a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego 39.000
b) norkiod 1 samicy stada podstawowego 20.000
c) tchórzofretkiod 1 samicy stada podstawowego 3.000
d) nutrie powyżej 50 sztuk samic

stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego 4.000