[Podstawa opodatkowania. Przeliczniki] - Art. 4. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Podstawa opodatkowania. Przeliczniki] - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  4.  [Podstawa opodatkowania. Przeliczniki]
1. 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)
dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
2)
dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
5. 
Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:
Rodzaje użytków rolnych:Grunty orneŁąki i pastwiska
Okręgi podatkoweIIIIIIIVIIIIIIIV
Klasy użytków rolnychPrzeliczniki
I1,951,801,651,451,751,601,451,35
II1,801,651,501,351,451,351,251,10
IIIa1,651,501,401,25
III1,251,151,050,95
IIIb1,351,251,151,00
IVa1,101,000,900,80
IV0,750,700,600,55
IVb0,800,750,650,60
V0,350,300,250,200,200,200,150,15
VI0,200,150,100,050,150,150,100,05
6. 
Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
7. 
Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
1)
1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
2)
1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.
8. 
(uchylony).
9. 
Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.