Art. 17. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  17. 

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku gruntowym, rozumie się przez to podatek rolny.