Art. 15. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  15. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) w art. 82 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).