Art. 1. - [Przedmiot opodatkowania] - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot opodatkowania]

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.