Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.452 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

USTAWA
z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin

DZIAŁ  I

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1.  Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zwanym dalej "podatkiem", wydobycia:
1) miedzi;
2) srebra;
3) gazu ziemnego;
4) ropy naftowej.
2.  Podatek stanowi dochód budżetu państwa.
Art.  2.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) urobku rudy miedzi - rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż zawierających miedź lub srebro w ilościach nadających się do przemysłowego wykorzystania;
2) wydobyciu miedzi oraz srebra - rozumie się przez to:
a) wydobycie urobku rudy miedzi albo
b) wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu;
3) koncentracie - rozumie się przez to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych;
4) celach badawczych - rozumie się przez to analizy oraz badania próbek urobku rudy miedzi, gazu ziemnego oraz ropy naftowej w celu ustalenia ich właściwości oraz składu;
5) kopalinie towarzyszącej - rozumie się przez to kopalinę występującą w granicach lub w bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej w taki sposób, że jej oddzielne wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, określoną w odpowiedniej koncesji lub, jeżeli koncesja nie reguluje zagospodarowania kopaliny towarzyszącej, w dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporządzonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, zatwierdzonej przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji, w przypadku gdy takie zatwierdzenie jest wymagane;
6) wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej - rozumie się przez to wydobycie gazu ziemnego lub ropy naftowej prowadzone na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów albo koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż

DZIAŁ  II

Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowy

Art.  3.  [Przedmiot opodatkowania]
1.  Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej:
1) miedzi;
2) srebra;
3) gazu ziemnego;
4) ropy naftowej.
2.  Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają:
1) urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący koncentratem, przeliczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie,
2) wydobyty gaz ziemny w ilości nieprzekraczającej równowartości 11 MWh miesięcznie,
3) wydobyta ropa naftowa w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie

- jeżeli zostały wykorzystane na cele badawcze.

3.  Opodatkowaniu podatkiem nie podlega również wydobyty metan występujący w złożach węgla kamiennego oraz wydobyty metan występujący jako kopalina towarzysząca.
Art.  4.  [Podatnicy]
1.  Podatnikiem podatku jest dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej:
1) osoba fizyczna;
2) osoba prawna;
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).
2.  Jeżeli wydobycie gazu ziemnego lub ropy naftowej odbywa się w ramach umowy o współpracy, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, podatnikiem jest każda strona tej umowy, a jeżeli stroną umowy o współpracy jest spółka cywilna - ta spółka.
Art.  5.  [Powstanie obowiązku podatkowego]
1.  W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi.
2.  W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku.
2a.  W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.
3.  Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

DZIAŁ  III

Podstawa opodatkowania, stawka podatku oraz zwolnienia od podatku 

Art.  6.  [Podstawa opodatkowania]
1.  Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.
2.  W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.
3.  Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowi wartość wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej.
Art.  7.  [Stawki podatku w zakresie wydobycia miedzi i srebra]
1.  W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:
1) ilości miedzi, wyrażonej w tonach, oraz stawki podatku określonej w ust. 2 albo 3, oraz
2) ilości srebra, wyrażonej w kilogramach, oraz stawki podatku określonej w ust. 4 albo 5.
2.  Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 16 6401  za tonę, stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = [0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi)2,5] x 0,85

- przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 16 000 zł za tonę.

3.  Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 16 6402  za tonę, stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = (średnia cena miedzi - 13 3123  ) x 0,374

- przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny miedzi.

4.  Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1 3324  za kilogram, stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = [0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra)4] x 0,85

- przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 2100 zł za kilogram.

5.  Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1 3325  za kilogram, stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = (średnia cena srebra - 1 1106  ) x 0,638

- przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny srebra.

6.  Stawka podatku, o której mowa w ust. 2-5, jest zaokrąglana w górę z dokładnością do jednego grosza.
Art.  7a.  [Stawki podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej]
1.  W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:
1) wartości wydobytego gazu ziemnego wyrażonej w złotych oraz stawki podatku określonej w ust. 6 oraz
2) wartości wydobytej ropy naftowej wyrażonej w złotych oraz stawki podatku określonej w ust. 7.
2.  Wartość wydobytego gazu ziemnego stanowi iloczyn ilości wydobytego gazu ziemnego wyrażonej w megawatogodzinach oraz średniej ceny gazu ziemnego.
3.  Wartość wydobytej ropy naftowej stanowi iloczyn ilości wydobytej ropy naftowej wyrażonej w tonach oraz średniej ceny ropy naftowej.
4.  (uchylony).
5.  Ilość wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej określa się na podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.
6.  Stawka podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego wynosi:
1) 1,5% - w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża, którego średnia przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość nie przekracza 10%;
2) 3% - w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża innego niż określone w pkt 1.
7.  Stawka podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej wynosi:
1) 3% - w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża, którego średnia przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna porowatość nie przekracza 10%;
2) 6% - w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża innego niż określone w pkt 1.
8.  Dla wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej z dna morskiego stosuje się odpowiednio stawki podatkowe określone w ust. 6 pkt 1 oraz w ust. 7 pkt 1.
9.  Właściwości złoża, o których mowa w ust. 6 i 7, określa się na podstawie dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporządzonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.
10.  Wartość wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej wyraża się w złotych, zaokrąglając w górę z dokładnością do jednego złotego.
Art.  7b.  [Zwolnienia podatkowe]
1.  Zwalnia się od podatku wydobycie gazu ziemnego z odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 1100 MWh.
2.  Zwalnia się od podatku wydobycie ropy naftowej z odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 80 ton.
Art.  8.  [Średnia cena tony miedzi i kilograma srebra]
1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią cenę tony miedzi oraz średnią cenę kilograma srebra za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz odpowiednio:
1) średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi (LME Daily Official and Settlement Price) ustalonych na London Metal Exchange (LME) w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za tonę, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa amerykańskiego;
2) średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra (London Silver Fixing) 7  ustalonych na London Bullion Market Association (LBMA) w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za uncję, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że kilogram zawiera 32,15 uncji.
2.  W przypadku gdy notowania miedzi lub srebra, o których mowa w ust. 1, nie zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się średnią cenę tony miedzi lub średnią cenę kilograma srebra, ogłoszoną w ostatnim obwieszczeniu.
Art.  8a.  [Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego i tony ropy naftowej]
1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią cenę megawatogodziny gazu ziemnego za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego (Rynek Dnia Następnego) ustalonych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w poprzednim miesiącu.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią cenę tony ropy naftowej za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz średniej arytmetycznej dziennych notowań ropy naftowej (OPEC daily basket price) ustalonych przez Organization of the Petroleum Exporting Countries w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za baryłkę, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że tona zawiera 7,4 baryłek ropy naftowej.
3.  W przypadku gdy notowania gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się średnią cenę megawatogodziny gazu ziemnego lub średnią cenę tony ropy naftowej ogłoszoną w ostatnim obwieszczeniu.
Art.  9.  [Podwyższenie stawek podatku]
1.  Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, podlegają w każdym roku kalendarzowym podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwoty nie ulegają zmianie.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów do dnia 15. lutego danego roku, kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, wyrażone w złotych, zaokrąglone w górę z dokładnością do jednego złotego.
Art.  10.  [Podstawa obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej]
1.  W przypadku gdy:
1) podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub art. 8a ust. 1 i 2:
a) zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej - podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania prowadzone przez podmiot pod zmienioną nazwą lub przez podmiot w nowej formie prawnej,
b) zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej - podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania prowadzone przez następcę prawnego;
2) zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 lub w art. 8a ust. 1 i 2 - podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania pod zmienioną nazwą.
1a.  W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, zakończy działalność dotyczącą notowań srebra - podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra stanowią notowania srebra ustalone na giełdzie w Nowym Jorku (Comex Silver Futures-Settlement Price).
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", aktualną nazwę podmiotu lub nazwę notowania.
Art.  10a.  [Odliczenie od podatku skumulowanej straty podatkowej]
1.  Podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku skumulowanej straty podatkowej (straty), za którą uznaje się sumę strat w podatku dochodowym od osób prawnych lub sumę strat w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczonych zgodnie z ust. 2 lub 3, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały odliczone od podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych - w wysokości 19% tej straty.
2.  Podatnik dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza stratę, o której mowa w ust. 1, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jeżeli określenie wysokości straty w ten sposób nie jest możliwe, podatnik określa stratę w części dotyczącej wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane w roku podatkowym z tytułu wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej do ogólnej kwoty przychodów tego podatnika, określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym, uzyskanych w tym roku podatkowym.
3.  Podatnik dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra może odliczyć stratę, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający określenie wysokości straty dotyczącej działalności w zakresie wydobycia miedzi i srebra. W takim przypadku stratę określa się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, a jeżeli określenie wysokości straty w ten sposób nie jest możliwe, podatnik określa stratę w części dotyczącej wydobycia miedzi oraz srebra w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane w roku podatkowym z tytułu wydobycia miedzi oraz srebra do ogólnej kwoty przychodów danego podatnika, określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym, uzyskanych w tym roku podatkowym. W przypadku gdy relacja straty w części dotyczącej wydobycia miedzi oraz srebra, obliczonej w sposób określony w zdaniu drugim, i straty dotyczącej całej działalności podatnika przekracza 98%, podatnik ma prawo wykazać stratę w wysokości 100%.
4.  W przypadku prowadzenia działalności w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej za skumulowaną stratę, o której mowa w ust. 1, uznaje się sumę strat w podatku dochodowym od osób fizycznych, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały odliczone przez wspólników spółki. W takim przypadku każdy ze wspólników jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający określenie wysokości straty dotyczącej działalności wydobywczej. Przepis ust. 2 lub 3 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ  IV

Właściwość organów podatkowych oraz rejestr podatników

Rozdział  1

Właściwość organów podatkowych

Art.  11.  [Właściwe organy podatkowe]
1.  Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika - w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych.
2.  Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwymi organami podatkowymi są:
1) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu - w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra;
2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - w sprawach podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.
3.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) urzędy skarbowe lub urząd skarbowy i izby administracji skarbowej lub izbę administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników,
2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku, oraz określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku.

Rozdział  2

Rejestr podatników

Art.  12.  [Obowiązki informacyjne organu udzielającego koncesji]

Organ udzielający koncesji na wydobycie miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o:

1) udzieleniu, zmianie treści, stwierdzeniu wygaśnięcia oraz cofnięciu koncesji na wydobycie miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej, oraz o ich treści,
2) przeniesieniu, w drodze decyzji, na inny podmiot koncesji, o których mowa w pkt 1,
3) innym niż określone w pkt 1 i 2 przypadku utraty mocy koncesji, o których mowa w pkt 1

- w terminie 7 dni od dnia udzielenia, zmiany treści, stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia, przeniesienia koncesji lub innego przypadku utraty mocy koncesji.

Art.  13.  [Rejestr podatników]
1.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podatników.
2.  Rejestr zawiera dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 12.

DZIAŁ  V

Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Art.  14.  [Deklaracje podatkowe. Płatność podatku]
1.  Podatnik jest obowiązany, bez wezwania:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1a.  Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

DZIAŁ  VI

Pomiary oraz ewidencje pomiarów

Art.  15.  [Obowiązek dokonywania pomiarów]
1.  Podatnik nieprodukujący koncentratu z urobku rudy miedzi jest obowiązany do:
1) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, ilości urobku rudy miedzi z zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, z zastrzeżeniem ust. 5;
2) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, zawartości miedzi w urobku rudy miedzi;
3) pobierania każdego dnia, w którym wydobyto urobek, próbek na zawartość srebra w urobku rudy miedzi oraz pomiaru zawartości srebra w urobku rudy miedzi za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych.
2.  Podatnik produkujący koncentrat z urobku rudy miedzi jest obowiązany do:
1) pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, ilości wyprodukowanego koncentratu z zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
2) pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, zawartości miedzi w koncentracie;
3) pobierania każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, próbek na zawartość srebra w koncentracie oraz pomiaru zawartości srebra w koncentracie za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych.
3.  Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się zgodnie z metodykami badawczymi zatwierdzonymi przez krajową jednostkę akredytującą, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544).
4.  Na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z ust. 1-3 podatnik określa ilość miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie.
5.  Podatnik przekazujący urobek rudy miedzi na cele badawcze jest obowiązany do pomiaru z zastosowaniem przyrządów pomiarowych:
1) ilości urobku rudy miedzi, w tym także poddanego przeróbce przed przekazaniem na cele badawcze,
2) ilości miedzi w urobku rudy miedzi,
3) ilości srebra w urobku rudy miedzi

- przekazanych w danym miesiącu na cele badawcze.

Art.  15a.  [Obowiązek dokonywania pomiarów]
1.  Podatnik wydobywający gaz ziemny lub ropę naftową jest obowiązany do:
1) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości gazu ziemnego wprowadzonego w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo gazu ziemnego załadowanego na inny środek transportu;
2) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości ropy naftowej wprowadzonej w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo ropy naftowej załadowanej na inny środek transportu;
3) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego, wykorzystanego na cele badawcze w danym miesiącu;
4) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej, wykorzystanej na cele badawcze w danym miesiącu;
5) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 1 - pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego - w odniesieniu do odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego;
6) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 2 - pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej - w odniesieniu do odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego.
2.  Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się w chwili wprowadzania odpowiednio gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci albo w chwili ich załadunku na inny środek transportu.
Art.  16.  [Dokumentowanie i ewidencjonowanie wyników pomiarów]
1.  Podatnik jest obowiązany do dokumentowania i ewidencjonowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 2 i 5 oraz w art. 15a ust. 1, a także ilości miedzi oraz srebra zawartych w urobku rudy miedzi lub koncentracie.
2.  Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.
3.  Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję i dokumenty związane z jej prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja, uwzględniając potrzebę prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.

DZIAŁ  VII

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział  1

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  17. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) w art. 23 w ust. 1 w pkt 61 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 62 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  18. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  19. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 1 w pkt 66 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 67 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  20. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  21. 

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  22. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Rozdział  2

Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  23.  [Urzędowe sprawdzenie]
1.  W podmiotach, które w dniu wejścia w życie ustawy dokonują wydobycia miedzi oraz srebra, przeprowadza się urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art. 64 ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  W celu dokonania urzędowego sprawdzenia podmioty, o których mowa w ust. 1, przesyłają właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  24.  [Informacja o wydanych koncesjach]

Organ wydający koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanych koncesjach na wydobycie rudy miedzi oraz srebra oraz o ich treści w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  25.  [Analiza wpływu ustawy na sektor wydobywczy miedzi i srebra]

Rada Ministrów dokona analizy wpływu niniejszej ustawy na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych oraz przedłoży Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie, nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  26.  [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]

Przepisy ustawy nie mają zastosowania do miedzi oraz srebra zawartych w koncentracie wyprodukowanym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z urobku rudy miedzi wydobytego przed dniem jej wejścia w życie.

Art.  27.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MF.2020.15).
2 Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MF.2020.15).
3 Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MF.2020.15).
4 Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MF.2020.15).
5 Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MF.2020.15).
6 Kwota podana zgodnie z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MF.2020.15).
7 Obecnie LBMA Silver Price na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (M.P.2014.772); nazwa notowania podlega aktualizacji na podstawie art. 10 ust. 2 niniejszej ustawy.