Art. 9. - [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  9.  [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów]
1. 
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1)
nabywcą towarów jest:
a)
podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b)
osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

- z zastrzeżeniem art. 10;

2)
dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:
1)
nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
2)
dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2

- jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.